SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW11a - Wykorzystanie msDNA jako markera w identyfikacji gatunkowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW11a - Wykorzystanie msDNA jako markera w identyfikacji gatunkowej
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-WykDNA-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Grochowalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z mikrostaelitarnym DNA i jego wykorzystaniem w badaniach.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych wiadomości z zakresu  biochemii, genetyki klasycznej.

Zakres tematyczny

Laboratorium

  1. Zajęcia wstępne. Podział na grupy, zapoznanie z metodykami. Przygotowanie odczynników. Omówienie mikrosatelitarnego DNA jako markera genetycznego-budowa, funkcja (3h).

2.      Praktyczne wykorzystanie loci msDNA w identyfikacji genetycznej osobników na przykładzie kun. Izolacja DNA z odchodów kun (3h).

3.      Detekcja DNA na żelu. PCR z użyciem starterów Ma18 (3h).

4.      PCR z użyciem starterów Mel 10 (3h).

5.     Detekcja na żelu. Omówienie wyników. Kolokwium (3h).

Metody kształcenia

Laboratoria - metody podające (pogadanka), metoda praktyczna (laboratoryjna, prezentacja multimedialna).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów (pytania zamknięte i otwarte) i samodzielnie opracowanych sprawozdań, i/lub prezentacji multimedialnej. W celu uzyskania oceny dostatecznej za kolokwia i sprawozdania/prezentacje konieczne jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

1.        J. R. Freeland (2008) Ekologia molekularna. PWN, Warszawa

2.        M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski (2005) Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. MIZ

3.        S.B.Primose (1999) Zasady analizy genomu. WT, Warszawa

4.        J.C.Avise (2008) Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. WUW, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1.        Artykuły w periodykach z zakresu genetyki i zoologii.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 18-05-2019 17:53)