SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW12a - Zastosowanie markerów molekularnych w badaniach populacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW12a - Zastosowanie markerów molekularnych w badaniach populacyjnych
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-zast.mark.-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Renata Grochowalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z markerami genetycznymi oraz ich zastosowaniem.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biochemii, genetyki klasycznej.

Zakres tematyczny

Wykłady

 1. Dziedziczenie jedno i dwurodzicielskie.
 2. Markery dominujące i kodominujące.
 3. Techniki laboratoryjne: test multiplex PCR, elektroforeza kapilarna.
 4. Systemy markerowe w ekologii molekularnej.
 5. Równowaga genetyczna. Wskaźniki genetyki populacyjnej.
 6. Badania populacyjne zwierząt z użyciem markerów typu STR.
 7. Analiza populacyjna zwierząt za pomocą innych systemów markerowych.
 8. Genotypowanie roślin.
 9. Zastosowanie technik molekularnych w badaniach populacyjnych ludności Polski.
 10. Genetyka w sądownictwie i kryminalistyce.
 11. Wykorzystanie markerów w diagnostyce medycznej.
 12. Banki profili genetycznych.
 13. Genetyka ochronna.
 14. Barkoding DNA.
 15. Metagenomika.

Metody kształcenia

podająca (w formie prezentacji multimedialnej) oraz dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego oraz przygotowanie zadanego zagadnienia i przedstawienie go na zajęciach (wraz z raportem, który podlega ocenie).

Literatura podstawowa

 1. J. R. Freeland (2008) Ekologia molekularna. PWN, Warszawa
 2. M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski (2005) Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. MIZ
 3. Avise John C. Markery molekularne historia naturalna i ewolucja (2008) Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 4. S.B.Primose (1999) Zasady analizy genomu. WT, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1.      Artykuły w periodykach z zakresu ekologii, genetyki, ochrony środowiska

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 18-05-2019 18:35)