SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW12b - Analiza zróżnicowania międzyosobniczego na podstawie profilu genetycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW12b - Analiza zróżnicowania międzyosobniczego na podstawie profilu genetycznego
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-An.prof.-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Grochowalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z markerami genetycznymi oraz ich zastosowaniem w profilowaniu genetycznym.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biochemii, genetyki klasycznej.

Zakres tematyczny

Wykłady:

Źródła DNA, metody konserwacji prób biologicznych i izolacji DNA.

Główne typy  markerów genetycznych oraz ich klasyfikacja.

Typy dziedziczenia.

Ekologia molekularna – identyfikacja płci, analiza rodzicielstwa, biologia rozrodu.

Analiza polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych.

Program GeneMarker i jego wykorzystanie w profilowaniu genetycznym.

Szacowanie zmienności genetycznej w populacjach.

Analiza statystyczna uzyskanych wyników z wykorzystaniem programu PowerStats.

Markery molekularne w badaniach zoologicznych.

Profilowanie genetyczne w sądownictwie i kryminalistyce.

Systemy markerowe stosowane u roślin.

Markery molekularne w badaniach botanicznych.

Markery molekularne w badaniach medycznych.

Identyfikacja  metodami barkodingu i metabarkodingu.

Metody kształcenia

podająca (w formie prezentacji multimedialnej) oraz dyskusja i pogadanka

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z z testu końcowego oraz przygotowanie zadanego zagadnienia i przedstawienie go na zajęciach (wraz z raportem końcowym). Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej. Czas trwania  60 minut. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagana jest poprawna odpowiedź na co najmniej 55%.

Literatura podstawowa

  1. J. R. Freeland (2008) Ekologia molekularna. PWN, Warszawa
  2. M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski (2005) Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. MIZ
  3. Avise John C. Markery molekularne historia naturalna i ewolucja (2008) Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  4. S.B.Primose (1999) Zasady analizy genomu. WT, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1.      Artykuły w periodykach z zakresu ekologii, genetyki, ochrony środowiska

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 18-05-2019 18:53)