SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW13a - Charakterystyka wektorów wybranych zoonoz - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW13a - Charakterystyka wektorów wybranych zoonoz
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Ch.we.-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Grochowalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zastosowaniem biotechnologii w badaniach medycznych

Wymagania wstępne

Znajomość biologii, podstaw biotechnologii i genetyki klasycznej

Zakres tematyczny

Wykład:

Charakterystyka wybranych zoonoz. Choroby transmisyjne. Borelioza jako przewlekła zoonoza. Kleszcze – wektory i rezerwuary chorób infekcyjnych. Diagnostyka chorób odkleszczowych. Molekularne metody identyfikacji patogenów odkleszczowych. Zastosowanie metody PCR w diagnostyce boreliozy. Zwierzęta jako rezerwuary zoonoz.

Laboratorium:

  1. Zajęcia wstępne. Podział na grupy, zapoznanie z metodykami. Przygotowanie odczynników. Izolacja DNA z kleszczy.
  2. Detekcja na żelu. PCR ze starterami  dla Borrelia spp. I runda.
  3. Detekcja na żelu. PCR ze starterami  dla Borrelia spp. II runda.
  4. Detekcja na żelu. Odczyt chromatogramów.
  5. Omówienie wyników. Kolokwium .

Metody kształcenia

wykład - tradycyjny; laboratorium - pogadanka, dyskusja, rozwiązywanie prezentowanych problemów, część doświadczalna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz zaliczenie sprawozdania (ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów), obecność i aktywny udział w ćwiczeniach.

Literatura podstawowa

1. Skotarczyk B. Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze. Wyd.Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

2. Bal J.: Biologia molekularna w medycynie, PWN, Warszawa, 2017

3. Brown T.A.: Genomy, PWN, Warszawa, 2010

4. Drewa G., Ferenc  T. Genetyka medyczna. Elsevier Urban & Partner, 2013

Literatura uzupełniająca

1. K.Boczkowski. Zarys genetyki medycznej. PZWL Warszawa 1985

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 18-05-2019 20:02)