SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW13b - Metody molekularne w identyfikacji wektorów zoonoz - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW13b - Metody molekularne w identyfikacji wektorów zoonoz
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Met.iden.-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Grochowalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zastosowaniem genetyki w badaniach medycznych

Wymagania wstępne

Znajomość biologii, chemii, biochemii i genetyki klasycznej

Zakres tematyczny

Wykład :

Zoonozy – definicja,rodzaje, opis. Kleszcze - wektory i rezerwuary Borrelia, Anapalsma, Rickettsia .Kręgowce jako rezerwuar Borrelia spp. Rola jaszczurek w cyklu transmisyjnym. Borrelia burgdorferi sensu lato . Metody molekularne stosowane w diagnostyce. Molekularne metody detekcji chorób odkleszczowych. Zastosowanie metod PCR w diagnostyce chorób odkleszczowych.

Laboratorium :

Zajęcia wstępne. Podział na grupy, zapoznanie z metodykami. Przygotowanie odczynników. Izolacja DNA z kleszczy i tkanek jaszczurek .Detekcja na żelu. PCR w celu wykrycia patogenów odkleszczowych. Detekcja na żelu. Odczyt chromatogramów. Omówienie wyników. Kolokwium .

Metody kształcenia

wykład - tradycyjny; laboratorium - pogadanka, dyskusja, rozwiązywanie prezentowanych problemów, część doświadczalna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz zaliczenie sprawozdania (ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów), obecność i aktywny udział w ćwiczeniach.

Literatura podstawowa

1. Skotarczyk B. Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze. Wyd.Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

2. Bal J.: Biologia molekularna w medycynie, PWN, Warszawa, 2017

3. Brown T.A.: Genomy, PWN, Warszawa, 2010Drewa G., Ferenc  T.

4. Genetyka medyczna. Elsevier Urban & Partner, 2013

Literatura uzupełniająca

1. K.Boczkowski. Zarys genetyki medycznej. PZWL Warszawa 1985

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 18-05-2019 20:02)