SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategic Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategic Management
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-ZiIP-28_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to know the methods and tools of strategic analysis, requirements for  formulation and implementation strategy, and the essence of enterprise development strategy.

Wymagania wstępne

Marketing, Economics

Zakres tematyczny

Course provides a comprehensive approach of strategic analysis and strategy formulation for the company. The concept, origin and development of strategic management, stages of strategic management, strategic planning methodology, selection of methods and tools of strategic analysis: analysis of the environment further and closer (benchmarking method, the method of Porter's five forces, PEST method), analysis of the potential of the company (product life cycle methods portfolio: McKinsey matrix, matrix Hofer'a, BCG matrix, SWOT analysis, strategic balance), analysis of SPACE. The company's competitive advantage: the key competencies, competition in the sector, the map of strategic groups, concept clusters, offering strategic alliances for the company. Strategic analysis of information sources: building and protection of strategic information system in the enterprise. The process of formulation and implementation of strategy.

Class:

·         analysis of the environment further and closer (benchmarking method, the method of Porter's five forces, PEST method),

·         analysis of the potential of the company (product life cycle methods portfolio: McKinsey matrix, matrix Hofer'a, BCG matrix, SWOT analysis, strategic balance),

·         analysis of SPACE,

        company's competitive advantage: the key competencies, competition in the sector, the map of strategic groups, concept clusters, offering strategic alliances for the company

 

Metody kształcenia

Lecture, classes.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: grade

Evaluation of the results of the written test covering knowledge of the content of the subject.

Class: grade

Evaluation of the results of the written  test.

Literatura podstawowa

1.     Drucker, P. (1994). ‘The theory of the business’. Harvard Business Review, September–October

2.     Hamel, G. and Prahalad, C. K. (1994). Competing for the Future. Boston, MA: Harvard Business Press

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 14:02)