SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym
Kod przedmiotu 05.1-WP-EPiW-PWŚ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Krystyna Walińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawami biologii, gatunkami flory i fauny, w tym gatunkami rodzimymi oraz z procesami zachodzącymi w ekosystemach. Wykształcenie umiejętności oznaczania roślin i zwierząt i wykonywania zbiorów przyrodniczych.

Wymagania wstępne

 Podstawy biologii na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Historia nauk biologicznych. Podstawy systematyki. Charakterystyka wybranych taksonów. Podstawy biogenezy. Cytologia i histologia. Charakterystyka i oznaczanie wybranych grup roślin i zwierząt. Podstawy ekologii (biotop i biocenoza podstawowych ekosystemów polskich).

Metody kształcenia

Wykład, pogadanka, prelekcja, pokaz, praca w grupach, burza mózgów, zajęcia terenowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie poszczególnych zajęć,  w tym wykonanie prezentacji, przygotowanie zielnika i zaliczenie  kolokwium końcowego (70 pytań – test zamknięty, czas wykonania – 1 godz.; na ocenę  pozytywną należy uzyskać min. 60% punktów).   

Literatura podstawowa

  1. Kąkol Piotr Tadeusz, Biologia Kompendium, Świat książki, 2010
  2. Praca zbiorowa (red. A, Czubaj), Biologia (ze ślimakiem). PWRiL,  Warszawa. 1999
  3. Solomon, Berg, Martin, Villee, Biologia. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2011
  4. Seneta W.: Dendrologia. PWN. Warszawa, 2012.
  5. Szweykowscy A., J.: Botanika. Warszawa, 2010.
  6. Mackenzie A., Ball S., Virdee R.Ekologia (krótkie wykłady), PWN, Warszawa,2000..

Literatura uzupełniająca

Brak.

Uwagi

Przedmiot powinien być realizowany w semestrze letnim ze względu na konieczność bezpośredniego kontaktu słuchaczy z przyrodą.


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-05-2019 20:21)