SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia rozwoju i wychowania wieku dziecięcego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia rozwoju i wychowania wieku dziecięcego
Kod przedmiotu 05.8-WP-EPiW-PsW
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Analiza procesów rozwoju u dzieci w zakresie normy i patologii. Wykorzystanie wiedzy na temat rozwoju w oddziaływaniach wychowawczych i profilaktycznych.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza o procesach psychicznych.

Zakres tematyczny

  • Temperamentalne podstawy rozwoju:   rozwój układu nerwowego w okresie prenatalnym,  cechy i typy temperamentalne u dzieci i młodzieży, reaktywność układu nerwowego i jej wpływ na styl uczenia się i rozwiązywania zadań przez dzieci.
  • Klasyczne i współczesne  teorie rozwoju oraz ich zastosowanie w psychologii wychowania: rozwój i zaburzenia przywiązania oraz ich konsekwencje, rozwój myślenia i rozumowania moralnego (teoria J. Piageta i L. Kohlberga), mimowolne uczenie się u dzieci przez warunkowanie i modelowanie, rozwój osobowości: fazy rozwoju psychoseksualnego wg S. Freuda, teoria rozwoju psychospołecznego E. Eriksona;, potencjał rozwojowy i jego wykorzystanie.
  • Prawidłowości rozwojowe i możliwości edukacyjne w okresie średniego i późnego dzieciństwa. Dojrzałość szkolna.
  • Zaburzenia  rozwoju - przyczyny, profilaktyka, sposoby pracy z dziećmi z problemami: ADHD, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia lękowe u dzieci i ich przyczyny, przemoc seksualna wobec dzieci i jej trwałe konsekwencje, nieprzystosowanie dzieci zdolnych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

Literatura podstawowa

1.         Birch A.(2005) , Psychologia rozwojowa w zarysie, PWN.

2.         Hall C. , Lindzey G. (2006) , Teorie osobowości, PWN.

3.          James B. (2003|). Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Waszawa: PARPA. (rozdział 3).

4.         Komsta M., Rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie,

            w: http://www.mishellanea.mish.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2010/03/Komsta-Rozwój-przywiązania.pdf.

5.           Meyer R (2003) Psychopatologia. GWP, Gdańsk, .      

6.          Strelau J. (2006), Psychologia różnic indywidualnych,  „Scholar”.

7.         Trempała J. , Harwas- Napierała B. (red.) (2010), Psychologia rozwoju człowieka (T.2). Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN.

8.         Zimbardo Ph, Gerrig R (2008),  Psychologia i życie,  PWN.

Literatura uzupełniająca

1.         Mróz A. (2010). Zderzenie różnych światów: dzieci z wyjątkowo wysokim potencjałem   rozwojowym w relacjach z otoczeniem społecznym. W: Rocznik Lubuski: dzieci i            młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia, Tom 36, cz. 1, s. 13—22.

2.         Olczak A. (red.)  (2011). Język obcy w przedszkolu. Zielona Góra:SanMedia

3.          Pfiffner L.(2005), Wszystko o ADHD, „Zysk i S-ka”.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-05-2019 20:34)