SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-MEMP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z problematyką wprowadzania dziecka w wieku przedszkolnym w świat matematyki; kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru i oceny przydatności danego postępowania metodycznego w określonej sytuacji; rozwijanie umiejętności projektowania ofert matematycznych zgodnie rozpoznanym stanem rzeczywistych możliwości dzieci; kształtowanie potrzeby dokształcania się w zakresie nowych rozwiązań dotyczących edukacji matematycznej dziecka w wieku przedszkolnym.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw nauczania matematyki, psychologiczna wiedza o dziecku w wieku przedszkolnym oraz o procesach uczenia się, wiedza o metodach stosowanych w edukacji małego dziecka oraz formach organizacyjnych w procesie kształcenia i znaczeniu środków dydaktycznych.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Pojęcia – ich specyfika u dzieci w wieku przedszkolnym
 2. Matematyczne myślenie i działanie dziecka: rozwój dziecięcego myślenia, sposoby i etapy uczenia się matematyki, intuicje matematyczne
 3. Psychiczna dojrzałość do uczenia się matematyki u dzieci w wieku przedszkolnym - elementy dojrzałości do uczenia się matematyki
 4. Główne grzechy przedszkolnej edukacji matematycznej
 5. Schemat ciała - pojęcie, orientacja w schemacie ciała
 6. Istota intensywnego wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej
 7. Zakresy wspomagania rozwoju umysłowego i edukacja matematyczna w ostatnim roku wychowania przedszkolnego
 8. Konieczność zachowania ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu i w przedszkolu.

 

Ćwiczenia:

 1. Treści edukacji matematycznej w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego
 2. Edukacja matematyczna w przedszkolu, jej specyfika, cele i treści – analiza programów i podręczników
 3. Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 4. Kształtowanie umiejętności liczenia
 5. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie, rozdzielanie po kilka
 6. Klasyfikowanie jako porządkowanie wiedzy o świecie
 7. Szeregowanie jako wykrywanie różnic między przedmiotami
 8. Zbiory – ustalanie równoliczności
 9. Metodyka konstruowania gier planszowych
 10. Miara i sens mierzenia
 11. Rytmy, kompensacje, przekształcenia
 12. Figury geometryczne
 13. Przyczyna i skutek, orientacja w czasie (dni i noce, pory roku, dni tygodnia, miesiące)
 14. Środki dydaktyczne stosowane w procesie wprowadzania dzieci w świat matematyki
 15. Zabawy, gry i sytuacje zadaniowe w edukacji matematycznej dziecka.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny i konwencjonalny, prezentacja multimedialna.

Ćwiczenia:  praca z książką, praca z dokumentem źródłowym; problemowe - dyskusja, burza mózgów,  praktycznego działania - projektowanie zadań i wykonanie środków dydaktycznych, konstruowanie gier matematycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia są obecności na wykładach.

Ćwiczenia – pozytywnie oceniony zestaw zadań (dla wybranej kategorii wiekowej dzieci) dotyczących przeliczania, klasyfikowania, szeregowania, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni wraz z zastosowanymi środkami dydaktycznymi.

Literatura podstawowa

1.         M. Fiedler, Matematyka już w przedszkolu. Warszawa  1991.

2.         J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Kraków 2000.

3.          E. Gruszczyk - Kolczyńska, pod. red., Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w                    pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009

4.         E. Gruszczyk - Kolczyńska, Dziecięca matematyka: metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych,                        Warszawa 2000;

5.         E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000;

6.         E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw.             Warszawa 1996.

7.         E. Gruszczyk - Kolczyńska, Edukacja matematyczna sześciolatków, „Wychowanie w Przedszkolu ” 1992 nr 1.

8.         E. Gruszczyk - Kolczyńska, Jak kształtuje się u dzieci psychiczna dojrzałość do uczenia się matematyki?  „Wychowanie w Przedszkolu ” 1988 nr 6, 7, 8, 9.

9.         E. Gruszczyk - Kolczyńska, Edukacja matematyczna sześciolatków, „Wychowanie w Przedszkolu ” 1993 nr 10, 1994 nr 1.

10.      E. Gruszczyk - Kolczyńska, Edukacja matematyczna sześciolatków, „Wychowanie w Przedszkolu ” 1993 nr 5,6,7.

11.      M. Kielar – Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992

12.      H. Zalewska, Zajęcia matematyczne w oddziałach przedszkolnych i w pierwszym roku nauczania szkolnego : materiały pomocnicze dla nauczycieli. Wrocław 1983.

Literatura uzupełniająca

1.         Artykuły dotyczące podejmowanej podczas zajęć problematyki w czasopismach:  

         „Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-05-2019 20:39)