SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-MESPP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i metodycznymi zagadnieniami związanymi z edukacją społeczną i przyrodniczą w przedszkolu. Utrwalenie wiadomości i doskonalenie umiejętności związanych z projektowaniem zajęć w przedszkolu.

Wymagania wstępne

Wymagana znajomość podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej, psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Wykłady

Dziecko w środowisku społecznym i przyrodniczym. Szanse i zagrożenia dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Dziecko w relacjach z rówieśnikami. Dziecko w relacjach z dorosłymi – rodzice, nauczyciele. Współpraca nauczyciela z rodzicami. Komunikacja w diadzie dorosły dziecko, nauczyciel-rodzic. Dialog w edukacji. Konflikty w relacjach rówieśniczych.

Ćwiczenia

Umowa społeczna jako metoda demokratyzowania stosunków społecznych w przedszkolu. Procedura zawierania umowy w przedszkolu. Aktywność badawcza dzieci w wieku przedszkolnym. Eksperymenty jako źródło wiedzy o otaczającym świecie. Ścieżki przyrodnicze w edukacji przedszkolnej. Przedszkolna edukacja ekologiczna. Podstawy, założenia, cele edukacji ekologicznej. Pierwsze sposoby walki z zagrożeniami i podejmowane działania profilaktyczne w  edukacji ekologicznej. Projektowanie ścieżek edukacyjnych. Projektowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym na bazie ścieżek przyrodniczych. Projektowanie spotkań i warsztatów dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Metody kształcenia

Wykłady – wykład konwersatoryjny i konwencjonalny

Ćwiczenia  – ćwiczenia laboratoryjne, burza mózgów, metoda projektu, gry dydaktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Ustne zaprezentowanie książki o tematyce przyrodniczej dla dzieci przedszkolnych

Ćwiczenia 

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie, prezentacja i pozytywna ocena projektu edukacyjnego dotyczącego wybranego problemu z zakresu treści społeczno-przyrodniczych realizowanych w przedszkolu, wykonanie zadań indywidualnych i grupowych wynikających w problematyki zajęć. Ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa

Średnia ocen z ćwiczeń i wykładów

Literatura podstawowa

  1. Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa 1992.
  2. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie: etiologia zjawiska, Warszawa 2008.
  3. Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Kraków 2001.
  4. Olczak A., Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu, Zielona Góra 2010.
  5. Waloszek D., Nauczyciel i dziecko: organizacja warunków edukacji przedszkolnej, Zielona Góra 1998.

Literatura uzupełniająca

  1. Antczak A., Tworzymy ścieżkę edukacyjną w nadleśnictwie, Warszawa 2003.
  2. Cywińska M., Konflikty interpersonalne wśród dzieci, Poznań 1995.
  3. Łaciak B., Świat społeczny dziecka, Warszawa 1998.
  4. Olczak A., Ścieżki edukacyjne, „Życie Szkoły” 2010, nr 5.
  5. Ścieżki edukacyjne, red. A. Jońska-Choinka, M. Kamiński, Zeszyt przedmiotowo-metodyczny „Grono”, Zielona Góra 2002, 3(6).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-05-2019 20:40)