SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna w przedszkolu
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-PrP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 110
(w tym jako e-learning)
7,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Semestr II – praktyka asystencka – 50 godz. (2 tygodnie; semestr II)

Zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szczególnie poznanie realizowanych przez nie zadań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy nauczycieli i aktywności dzieci; obserwowanie pracy nauczyciela i dzieci w  naturalnych i kierowanych sytuacjach, interakcji dorosły dziecko, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego; współdziałanie z opiekunem praktyk w opiece nad grupą, podejmowaniu działań wychowawczych; poznawanie dzieci: ich potrzeb możliwości, zainteresowań i zdolności, poziomu rozwoju i zaburzeń.

Semestr III – praktyka dyplomowa – 60 godz. (3 tygodnie, semestr III)

Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych podczas praktyk w przedszkolu; doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji przedszkola; konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej z praktyką; doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym w powiązaniu z oceną własnego funkcjonowania studenta w toku realizowania zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wymagania wstępne

- znajomość sylwetki psychofizycznej dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego,

- opanowanie wiadomości i umiejętności w zakresie metodyk szczegółowych,

- znajomość założeń reformy systemu edukacji i wynikających z niej rozwiązań.

Zakres tematyczny

Semestr II

Praktyka asystencka w szkole trwa 2 tygodnie  (50godzin). Realizowana jest w wybranej przez studenta grupie przedszkolnej w asyście nauczyciela – opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoły, w której odbywa praktyki. Praktyka ma charakter obserwacyjno-asystencki. Zadaniem studenta jest przez 10 dni  obserwowanie uczniów (interakcje dorosły-dziecko, sposoby komunikowania interpersonalnego i społecznego, itd.), diagnozowanie dynamiki grupy, rozeznanie sposobu oceniania  oraz metod i form.  Student dokonuje również charakterystyki przedszkola. Uczestniczy (jeśli tylko to jest możliwe) w radach pedagogicznych oraz spotkaniach z rodzicami. Wspólnie z nauczycielem uczestniczy w opiece nad dziećmi, zapewnieniu im bezpieczeństwa oraz w podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanej w  grupie sytuacji. Całość praktyki podlega ocenie nauczyciela, którą przygotowuje on na specjalnym druku oceny zamieszczonym  na stronie Wydziału.

 

Semestr III

Praktyka dyplomowa w przedszkolu trwa 3 tygodnie (60 godzin). Realizowana jest w wybranym przez studenta przedszkolu w asyście nauczyciela – opiekuna wyznaczonego przez dyrektora przedszkola, w której odbywa praktyki. Pierwszy tydzień praktyki ma charakter obserwacyjny. Zadaniem studenta jest wówczas precyzyjne prowadzenie hospitacji obejmujących tematykę zajęć, cele, treści, metody, formy, środki dydaktyczne oraz przebieg. Zgromadzone spostrzeżenia notowane są w postaci arkusza hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna oraz z uwzględnieniem własnych refleksji. Student dokonuje również charakterystyki przedszkola i stosowanego przez nauczyciela – opiekuna grupy programu, uczestniczy (jeśli tylko to jest możliwe) w radach pedagogicznych oraz spotkaniach z rodzicami. Kolejne dwa tygodnie przeznaczone są na samodzielne prowadzenie zajęć opracowanych przez studenta zgodnie z planem miesięcznym realizowanym przez nauczyciela-opiekuna oraz realizuje projekt opracowany na przedmiocie projektowanie pracy edukacyjnej w przedszkolu. Każde zajęcia prowadzone przez studenta są oceniane i stanowią podstawę oceny całościowej, którą nauczyciel przygotowuje na specjalnym druku oceny zamieszczonym  na stronie Wydziału.

Metody kształcenia

Oglądowa (obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyki), analiza dokumentów (zapoznanie z harmonogramem dnia w przedszkolu, dziennikiem zajęć dydaktycznych, dziennikiem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, teczkami dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, programem wychowawczo-dydaktycznym, planem miesięcznym, misją, wizją, statutem przedszkola, rodzajami zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu, certyfikatami posiadanymi przez przedszkole), zadaniowa (realizacja zadań określonych w instrukcji praktyk, aktywny udział w działaniach podejmowanych przez kadrę pedagogiczną i dzieci w przedszkolu).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

- prowadzenie zeszytu hospitacji, „dziennika praktyk”

- gromadzenie dokumentacji ilustrującej system funkcjonowania przedszkola w środowisku lokalnym,

- gromadzenie projektów prowadzonych zajęć,

- ocena studenta przez nauczyciela-opiekuna przygotowana na uczelnianym druku.

Literatura podstawowa

1.       Literatura metodyczna oraz programy stosowane, polecone przez nauczyciela opiekuna w pracy pedagogicznej.

2.       Dokumentacja przedszkola (dziennik zajęć, dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, indywidualne teczki  dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,                 plan miesięczny, misja, wizja, statut przedszkola, wykaz rodzajów zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu, certyfikaty posiadane przez przedszkole itp.).

3.       Aktualna Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego.

Literatura uzupełniająca

Brak.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-05-2019 20:25)