SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proces diagnostyczno-terapeutyczny. Obszary psychopatologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proces diagnostyczno-terapeutyczny. Obszary psychopatologii
Kod przedmiotu 14.4-WP-TZZAOD-PDT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jerzy Herberger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uczestnik przyswoi podstawowe wiadomości z zakresu zaburzeń psychicznych, pozna etapy diagnozowania oraz rodzaje zaburzeń

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Podstawy psychopatologii zaburzeń psychicznych i podział objawów psychopatologicznych

Zaburzenia funkcji poznawczych, czynności emocjonalnych oraz zaburzenia integracji czynności psychicznych

Określenie rodzaju zaburzeń

Motywacja a terapia – mechanizmy motywacyjne

Etapy diagnozowania

Metody kształcenia

Ćwiczenia, burza mózgów, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – warunkiem i podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena z testu wielokrotnego wyboru

Literatura podstawowa

Aleksandrowicz J., Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2000

Bilikiewicz A. (red.), Psychiatria, Warszawa 2001

Cierpiałkowska L., Psychologia zaburzeń osobowości, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2004

Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia Teoria, Eneteia, Warszawa 2005

Klimasiński K., Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000

Williams N. Mc., Diagnoza psychodynamiczna, Gdańsk 2009

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 22:42)