SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo rodzinne i opiekuńcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kod przedmiotu 10.0-WP-TZZAOD-PRiO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Katarzyna Kijowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami prawa rodzinnego i opiekuńczego z elementami prawa cywilnego dotyczącymi rodziny

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Źródła prawa rodzinnego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego i standardów europejskich

2) Pojęcie małżeństwa i rodziny, zawarcie małżeństwa – przesłanki, przeszkody oraz forma zawierania związku

3) Małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa (śmierć, rozwód, separacja) – przesłanki, postępowanie w sprawach o rozwód i separację

4) Pochodzenie dziecka – ustalenie/zaprzeczenie rodzicielstwa, uznanie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska, przysposobienie, rodziny zastępcze i inne instytucje opieki nad dzieckiem, obowiązek alimentacyjny

5) Opieka, kuratela, postępowanie w wypadku przemocy w rodzinie – aspekty karne, cywilne I pomocowe

Metody kształcenia

Wykład problemowy, praca z tekstem, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę/praca pisemna - pisemne rozstrzygnięcie kazusu, sporządzenie pozwu dotyczącego roszczeń alimentacyjnych

Literatura podstawowa

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011

Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2012, Warszawa 2012

Piasecki K., (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa 2012

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tekst ujednolicony

Literatura uzupełniająca

J. Ignatowicz, M. Nazar, "Prawo rodzinne", wyd. LexisNexis, 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 22:40)