SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne kwestie społeczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne kwestie społeczne
Kod przedmiotu 14.0-WP-TZZAOD-WKS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie przez słuchaczy wiedzy nt. genezy pojęcia kwestii społecznej, problemu społecznego. Uzyskanie informacji dotyczącej polityki społecznej, socjologii społecznej oraz psychologii.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki rodziny, socjologii oraz polityki społecznej.

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie do terminologii kwestii oraz problemu społecznego (podstawowe definicje, cele i zadania).

2. Kwestia społeczna jako wyraz nierówności współczesnego świata (jej wymiary i charakterystyka).

3. Instytucje odpowiedzialne za pomoc socjalną.

4. Wprowadzenie w problematykę instytucji polityki społecznej.

5. Globalne oraz regionalne kwestie społeczne i sposoby ich rozwiązywania w celu redukcji konfliktu napięć w społeczeństwie.

Metody kształcenia

Pogadanka, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, „burza mózgów”.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Prezentacja multimedialna dotycząca zagadnienia problemu społecznego.

Literatura podstawowa

Gagacka M., Głąbicka K. (red.), Lokalne sieci wsparcia, wyd.PR. Radom 2010

Głąbicka K.(red), Integracja socjalna z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej (redakcja), wyd. PTPS -Politechnika Radomska, Radom 2008

Głąbicka K., Prekursorzy socjalnego wymiaru Europy, wyd.PR, Radom 2010

Głąbicka K. – Europejski model socjalny, wyd.PR, Radom 2012

Kawula S., hasło: Pedagogika społeczna [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI w. T. IV (red. T. Pilch), Warszawa 2003

Kowalczyk O., S.Kamiński (red.), Wymiary polityki społecznej, wyd.UE we Wrocławiu, Wrocław 2009

Urbaniak-Zając D., „Środowisko” – historyczne czy teoretyczne pojęcie pedagogiki społecznej? [w:] J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss i D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010

Literatura uzupełniająca

Auleytne J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, wyd.WSP TWP, Warszawa 2012

Głąbicka K., Grewiński M.(red.), Wokół polityki społecznej, wyd. PTPS, WSP TWP, Warszawa 2008

Głąbicka K.(red), Integracja socjalna w społecznościach lokalnych, wyd. PTPS –Politechnika Radomska, Radom 2008

Melosik Z., Kultura popularna jako czynnik socjalizacji [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.2 Warszawa 2004

Theiss M., Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń 2007

Uwagi

Przygotowała: mgr Monika Kaczmarczyk


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 23:13)