SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Literatura dla dzieci i młodzieży w edukacji polonistycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Literatura dla dzieci i młodzieży w edukacji polonistycznej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-LidDZiM w EP-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem jest wprowadzenie do literatury dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do nauczania tejże literatury.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) literatura dla dzieci i literatura dla młodzieży – definicje i zakres pojęć; 2) klasyka literatury dla dzieci i młodzieży a lekcje języka polskiego; 3) problemy czytelnicze uczniów współczesnej szkoły; 4) rozwój kontaktów dzieci i młodzieży z literaturą; 5) analiza i interpretacja wybranych tekstów literackich oraz osadzenie ich w kontekście pedagogicznym i historycznoliterackim; 6) literatura fantastyczna, a także najnowsza literatura dla dzieci i młodzieży i jej miejsce w edukacji polonistycznej

Metody kształcenia

wykład konwersacyjny, praca z tekstem, dyskusja, referat, kolokwium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć, aktywny w nich udział, przygotowanie referatu, zaliczenie kolokwium

Literatura podstawowa

 1. Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
 2. Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1970-2005. Wybrane zagadnienia, Łódź 2014.
 3. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku: szkice bibliologiczne, red. nauk. M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2013.
 4. Leszczyński G., Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, Warszawa 2003.
 5. Leszczyński G., Wielkie małe książki. Lektury dzieci i nie tylko, Poznań 2015.
 6. Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2008.
 7. Smuszkiewicz A., Literatura dla dzieci. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, Poznań 2015.
 8. Ungeheuer-Gołąb A., Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik, Warszawa 2011.
 9. Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000.
 10. Zasacka Z., Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Cieślikowski J., Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975.
 2. Cysewski K., O literaturze dla dzieci i młodzieży, Olsztyn 2001.
 3. Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, t. 1, Warszawa 1998; t. 2, Warszawa 2000.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów). Tematyka zajęć realizowana jest w oparciu o wybrane teksty – spełniające kryteria gatunkowe baśni, należące do baśniowego kanonu, jak i utwory literackie wykorzystujące elementy konwencji baśniowej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 08-07-2019 18:54)