SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw: Polska powieść XIX wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw: Polska powieść XIX wieku
Kod przedmiotu 09.5-WH-FiPlP-PpXIXw- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Aneta Narolska
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu literatury polskiej XIX o twórczość powieściową.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje wybrane powieści drugiej połowy XIX wieku. Omówiona zostanie polska powieść środowiskowa w kontekście naturalizmu francuskiego (flaubertowskiego i zolowskiego), powieść przełomu pozytywistyczno-modernistycznego, a także związki powieści wysokoartystycznej z popularną.

Metody kształcenia

dyskusja seminaryjna, klasyczna metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę.

Literatura podstawowa

Powieści:

 1. Dygasiński Adolf, Nowe tajemnice Warszawy, t. I: Spod ciemnej gwiazdy, Warszawa 1887.
 2. Dygasiński Adolf, Pisma wybrane, red. B. Horodyski, t. XII: Von Molken, Warszawa 1950.
 3. Dzierzkowski Józef, Salon i ulica, Rzeszów 1989.
 4. Kraszewski Józef Ignacy, Szalona. Powieść, Kraków 1986.
 5. Orzeszkowa Eliza, Pisma zebrane, red. J. Krzyżanowski, t. XIV: Dziurdziowie; t. XV: Cham, Warszawa 1948.
 6. Prus Bolesław, Pisma wszystkie. Powieści. Emancypantki, wstęp i oprac. T. Sobieraj, t I-II, II-IV, Warszawa-Lublin 2015, 2017.
 7. Rodziewiczówna Maria, Dewajtis, oprac. A. Martuszewska, Wrocław 2005, BN I 307.
 8. Sienkiewicz Henryk, Bez dogmatu, oprac. T. Bujnicki, Wrocław 2002, BN I 301.
 9. Sienkiewicz Henryk, Quo vadis, oprac. T. Żabski, Wrocław 2002, BN I 298.
 10. Sygietyński Antoni, Na skałach Calvados. Powieść z życia normandzkich rybaków, Kraków 2003.
 11. Wolski Włodzimierz, Domek przy ulicy Głębokiej, oprac. T. Jodełka-Burzecki, Warszawa 1956.
 12. Zapolska Gabriela, Dzieła wybrane, t. II: Przedpiekle, Kraków 1957.

Opracowania:

 1. Kulczycka-Saloni Janina, Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracja Emila Zoli. Studia, Wrocław 1974.
 2. Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, red. T. Bujnicki i J. Maciejewski, Wrocław 1986.
 3. Suwała Halina, Emil Zola, Warszawa 1968.
 4. Bachórz Józef, Polska powieść tajemnic. Szkic stuletniej kariery, [w:] idem, Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku, Gdańsk 2005, s. 209-248.
 5. Detko Jan, Warszawa naturalistów, Warszawa 1980.
 6. Sobieraj Tomasz, Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Grabowski Michał, Stanica hulajpolska. Ukraińskie opowieści, wstęp i oprac. I. Węgrzyn, Kraków 2016.
 2. Kaczkowski Zygmunt, Anuncjata. Powieść historyczna z czasów konfederacji barskiej, posł. A. Jopek, t. 1-2, Kraków 1968.
 3. Krasiński Zygmunt, Powieści gotyckie, Kraków 2003.
 4. Rzewuski Henryk, Listopad, wstęp i oprac. J. Tazbir, Kraków 2000.
 5. Sienkiewicz Henryk, Na polu chwały, Konin 2018.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 04-07-2019 18:35)