SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Topografia w literaturze i w kulturze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Topografia w literaturze i w kulturze
Kod przedmiotu 08.9-WH-LPKSGP-TL-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Kamila Gieba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką przestrzeni we współczesnych tekstach kultury oraz w najnowszych badaniach literackich i kulturoznawczych.

Wiedza: Student posiada wiedzę na temat najważniejszych koncepcji związanych z przestrzenią w literaturze i kulturze, toposów i motywów przestrzennych, współczesnych teorii i metodologii funkcjonujących w ramach zwrotu topograficznego.

Umiejętności: Student potrafi zastosować wiedzę w działaniu praktycznym, wskazać i określić funkcje motywów przestrzennych w tekstach kultury, samodzielnie redaguje pracę pisemną z zastosowaniem poznanych pojęć i kategorii przestrzennych.

Kompetencje: Student docenia rolę wiedzy o humanistycznych teoriach i praktykach przestrzennych jako o elemencie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Przestrzeń literacka w ujęciu tradycyjnej poetyki. Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Geopoetyka, geopolityka i geografia kulturowa. Motywy i toposy przestrzenne (m.in. locus amoenus, locus horridus, utopie i dystopie). Opozycje przestrzenne (globalizm i regionalizm, centrum i peryferie, miasto i wieś). Przestrzeń w ujęciu interdyscyplinarnym (nie-miejsca, heterotopie, miejsca pamięci, miejsca niepamięci, polityka miejsca). Przestrzenie zdegradowane (dyskursy postkatastroficzne i postapokaliptyczne). Proksemika – przestrzeń w ujęciu psychologiczno-komunikacyjnym.  

Metody kształcenia

Metoda heurystyczna, opis wyjaśniający, dyskusja, studium przypadku, analiza tekstu źródłowego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna, odpowiedź ustna

Literatura podstawowa

1. M. Auge, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010 (wybrane fragmenty)

2. M. Foucault, Inne przestrzenie, „Teksty Drugie” 1995, nr 6.

3. L.M. Nijakowski, Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej, Warszawa 2018 9wybrane fragmenty0.

4. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), [w:] Kulturowa teoria literatury, red. M.P. Markiewicz, R. Nycz, Kraków 2010.

5. E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie: 2008, nr 4.

6.  R. Sendyka, Miejsca, które straszą. Afekty i nie-miejsca pamięci, „Teksty Drugie” 2014, nr 1.

7.  J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, [w:] Przestrzeń i literatura, red. J. Sławiński, I. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.

8.  Wybrane teksty literackie i teksty kultury (skonsultowane ze studentami).

Literatura uzupełniająca

1. M. Hendrykowski, Proksemika. Studium z antropologii kulturowej, „Przestrzenie Teorii”  2015, nr 23.

2. E. Konończuk, O poetyckim zamieszkiwaniu świata według Kennetha White’a, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, nr 2.

3. K. Maj, Utopie i dystopie. Typologia narracji utopijnych z perspektywy filozoficznoliterackiej, „Ruch Literacki” 2014, z. 2.

4. A. Stasiak, Turystyka literacka i filmowa, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, Poznań 2009.

5. A. Szpociński, Miejsca pamięci, „Teksty Drugie” 2008, nr 4.

6. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 30-10-2020 12:14)