SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym
Kod przedmiotu 08.0-WA-DiksD-TRiSwUK-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krystian Saja
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest wykształcenie u studenta nawyków krytycznego mówienia i pisania na temat sztuki radiowej i teatralnej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Bazę materiałową stanowią przykłady krytyki radiowej i teatralnej z różnych źródeł (zarówno tych tradycyjnych - papierowych, jak i internetowych). Bazę podmiotową stanowią wybrane przez prowadzącego najciekawsze i na osobliwsze przykłady ze współczesnej praktyki teatralnej (w tym: telewizyjnej) i radiowej.

Metody kształcenia

Warsztaty teatralne, dyskusja na temat wybranych zagadnień współczesnego teatru, słuchanie wybranych utworów radiowych połączone z wymianą myśli i wrażeń, pisanie tekstów krytycznych odnoszących się do wybranych słuchowisk i spektakli.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia: ocena z aktywności, ocena podsumowująca. 

Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach potwierdzający znajomość tekstów literackich i lektur teoretycznych, przygotowanie projektu (interpretacja tekstów literackich), uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska.

Literatura podstawowa

 1. Albińska K., Radiosłuchacz XXI w. – w poszukiwaniu profilu współczesnego odbiorcy przekazów radiowych, „Media Kultura Społeczeństwo” 2011, nr 6, s. 127-142.
 2. Beckett S., Ostatnia taśma Krappa, reż. J. Kukuła, Polskie Radio 2000.
 3. Błaszczyk D., Mańk P., Pensjonat, reż. D. Błaszczyk, Polskie Radio 2009.
 4. Custine A., Listy z Rosji, reż. W. Kostrzewski, Teatr Telewizji 2017.
 5. Czeczot K., Andy, reż. K. Czeczot, Polskie Radio 2013.
 6. Janiczak J., Sprawa Rity G., reż. D. Kopiec, Teatroteka 2017.
 7. Murek W., Feinweinblein, reż. P. Łysak, Polskie Radio 2015.
 8. Różewicz T., Kartoteka, reż. T. Man, Polskie Radio 2009.
 9. Rudnik E.: Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, 4 CD, Polskie Radio 2009.
 10. Wyspiański S., Wesele, reż. W. Kostrzewski, Teatr Telewizji 2018.
 11. Zrałek-Kossakowski W., Fortepian Chopina, reż. W. Zrałek-Kossakowski, M. Lenarczyk, Krytyka Polityczna 2015.
 12. plus bieżące spektakle repertuarowe Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze (sporadycznie: innych Scen)

 13. Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012.
 14. Bardijewska S., Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Warszawa 2001.
 15. Falkiewicz A., Człowiek teatralny, „Dialog” 1988, nr 9, s. 23-30.
 16. Godlewska-Byliniak E., Teatr radio-logiczny Tymoteusza Karpowicza, Warszawa 2012.
 17. Kopciński J., Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Warszawa 2008.
 18. Ziomek J., Semiotyczne problemy sztuki teatru, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1976, nr 2, s. 9-27.
 19. Żbikowski P., Teatr i początki krytyki teatralnej w Polsce, „Pamiętnik Literacki” 2011, nr 4, s. 107-139.

Wykaz lektur może być uzupełniony o najnowsze pozycje książkowe wskazane wcześniej przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 04-07-2019 18:34)