SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zespoły napędowe samolotów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zespoły napędowe samolotów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-ML-P-10_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Mechanika lotnicza
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
 • dr inż. Paweł Jurczak
 • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z  klasyfikacją, budową, zasadami działania i rolą zespołów napędowych w wytwarzaniu siły ciągu niezbędnej do lotu statków powietrznych: samolotów i śmigłowców.
Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej: zasad i sposobów doboru zespołu napędowego do napędu określonego statku powietrznego oraz  sposobach zabudowy zespołów napędowych na statkach powietrznych.

Wymagania wstępne

Mechanika ogólna – wiedza w zakresie znajomości kinematyki i dynamiki układów materialnych, szczególnie w ruchu obrotowym.
Termodynamika - wiedza w zakresie przemian gazowych i silnikowych obiegów termodynamicznych. Mechanika płynów - znajomość kinematyki i dynamiki przepływu płynów

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. Stac.
l. godz.
st. Niestac.
W1 Historia oraz kierunki rozwoju napędów lotniczych. Wymagania stawiane silnikom lotniczym. Cechy atmosfery otaczającej statek powietrzny w trakcie lotu. Atmosfera wzorcowa     2   0
W2 Lot napędzanego statku powietrznego. Rola napędu. Wytwarzanie siły ciągu. Ogólna charakterystyka napędów. Zespoły napędowe samolotów i śmigłowców. Klasyfikacja napędów i obszary ich zastosowania     2   0
W3 Elektroniczne sterowanie silnikiem. Systemy sterowania silnika i odmierzania paliwa, elektroniczny system sterowania silnikiem FADEC, układ systemów i komponenty.      2   0
W4 Monitorowanie silnika i operacje; Procedury startu i wznoszenia; interpretacja mocy wyjściowej silnika i parametrów; przegląd silnika i komponentów, kryteria, tolerancje i dane określone przez producenta silnika     2   0
W5 Śmigłowe przekładnie redukcyjne, pomocnicze skrzynie przekładniowe.     2   0
W6 Smary, oleje i paliwa. Właściwości, specyfikacje, dodatki, środki ostrożności.     1   0
W7 Zabudowa silnika: zapory ogniowe, osłony i panele akustyczne, łoża silnika, zawieszenie antywibracyjne, przewodów, rur, zasilaczy, łączników, wiązek kabli, linek sterowych, drążków sterujących, punktów podnoszenia.     2   0
W8 Przechowywanie i konserwacja silnika i akcesoriów; rozkonserwowywania silnika.     2   0
    Suma:   15   0

 

Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. Stacj.
l. godz.
st. Niestac.
L1 Analiza budowy i działania śmigłowych przekładni redukcyjnych     2   0
L2 Analiza budowy i działania śmigłowych  pomocniczych skrzyń przekładniowych     2   0
L3 Sporządzanie charkterystyki prędkościowej silnika tłokowego      2   0
L4 Sporządzanie charkterystyki regulacyjnej silnika tłokowego     2   0
L5 Zabudowa silnika: zapory ogniowe, osłony i panele akustyczne, łaża silnika,  - analiza konstrukcji     2   0
L6 Zabudowa silnika:  zawieszenie antywibracyjne przewodów, rur, zasilaczy, łączników, wiązek kabli, linek sterowych, drążków sterujących, punktów podnoszeenia.     2   0
L7 Badanie właściwości  olejów silnikowych     2   0
L8 Badanie właściwości paliw silnikowych     2   0
L9 Badanie siłu ciągu napędu śmigłowego     2   0
L10 Silnikowe systemy wskazań. Sprawdzanie wybranych układów pomiarowych     2   0
L11 Budowa systemów odmierzania paliwa      2   0
L12  Napędy śmigłowe z silnikami tłokowymi. Podstawy działania śmigła lotniczego. Charakterystyka współpracy silnika ze śmigłem.     2   0
L13 Konstrukcje i obciążenia łóż silnikowych w samolotach. Materiały stosowane na podzespoły łóż silnikowych. Osłony silników i kolektory wylotu spalin     2   0
L14 Zajęcia     2   0
L15 Zaliczenie przedmiotu     2   0
    Suma:   30   0

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z prezentacją, wykład konwersatoryjny, laboratoria

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Laboratorium

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zrealizowanych zadań laboratoryjnych a ocenę końcową oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich uzyskanych ocen (w tym także ocen niedostatecznych)

Ocena końcowa

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z wykładu i zajęć laboratoryjnych. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Szczeciński S., Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Kawalec K., Kozakiewicz A., Szczeciński J.: Lotnicze zespoły napędowe, cz. 1, WAT, Warszawa 2009.
 2. Szczeciński S., Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J., Kozakiewicz A., Pągowski Z., Szczeciński J.: Lotnicze zespoły napędowe, cz. 2, WAT, Warszawa 2011.
 3. Cichosz, E. et al.: Charakterystyka i zastosowanie napędów. Napędy Lotnicze. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (1980). 
 4. Dzierżoniowski, P. et al.: Turbinowe Silniki Lotnicze. Napędy Lotnicze. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (1983).
 5. Dzierżoniowski, P. et al.: Turbinowe silniki odrzutowe Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (1983). 
 6. Dzierżoniowski, P.: Silniki tłokowe Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (1981).
 7. Mattingly, Jack D. Aircraft engine design. AIAA Education Series 2002, 2nd Edition.
 8. Mattingly, Jack D. Elements of Propulsion - Gas Turbines and Rockets, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006.
 9. Ward T.A. Aerospace propulsion systems, Wiley, 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Materiały dostępne na stronie internetowych producentów silników lotniczych:http://www.pwk.com.pl/;http://www.rolls-royce.com/civil/; http://www.geae.com/; itp.
 2. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J., Kawalec K., Kozakiewicz A., Pągowski Z., Rowiński A., Szczeciński J, Szczeciński S.: Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja – eksploatacja – diagnostyka, cz. 1, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2011.
 3. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J., Kawalec K., Kozakiewicz A., Pągowski Z., Rowiński A., Szczeciński J, Szczeciński S.: Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja – eksploatacja – diagnostyka, cz. 2, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-05-2021 08:33)