SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Szkolenie BHP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Szkolenie BHP
Kod przedmiotu 16.0-Piel-SBHP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • inż. Jan Kotowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Inne 4 0,27 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabcie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu BHP na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Tematyka szkoleń zgodna z wytycznymi (Dz.U.z 2019 r., poz. 1099).

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę z zakresu BHP

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 10-11-2019 10:19)