SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mikrobiologia i parazytologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mikrobiologia i parazytologia
Kod przedmiotu 13.4-WL-PielP-MIKR
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą infekcji drobnoustrojami i pasożytami. Kurs obejmuje zagadnienia potrzebne do zrozumienia zakażenia i jego rozwoju zarówno w organizmie człowieka, jak i w populacji ogólnej z uwzględnieniem informacji z zakresu programów kontroli i zwalczania zakażeń.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na poziomie maturalnym z zakresu cech życiowych mikroorganizmów i pasożytów; chorobotwórczość dla ludzi.

Zakres tematyczny

Wykład:

1.Podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii.
2.Podstawowe pojęcia z zakresu odpowiedzi immunologicznej i odporności przeciwzakaźnej.
3.Podstawy patogenezy bakteryjnych  zakażeń , budowa komórki bakterii z uwzględnieniem czynników wirulencji.
4. Wprowadzenie do wirusologii
5.Wprowadzenie do mykologii.
6. Wprowadzenie do parazytologii.
7. Epidemiologia chorób zakaźnych, geograficzny zasięg występowania chorób zakaźnych i metody zapobiegania chorobom zakaźnym, immunoprofilaktyka.

Ćwiczenia:
1.Zasady i sposoby przeprowadzania procedur dezynfekcyjnych i sterylizacyjnych w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia.
2. Naturalny mikrobiom człowieka.
3.Dobór materiałów pobieranych od chorych w celu przeprowadzenia diagnostyki mikrobiologicznej.
4.Charakterystyka pasożytów - czynników sprawczych parazytoz u ludzi.
5. Epidemiologia, diagnostyka i profilaktyka chorób pasożytniczych.
6.Problemy związane z zakażeniami grzybiczymi w pracy pielęgniarek.
7.Epidemiologia zakażeń wirusowych i podstawy diagnostyki wirusologicznej.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny- metoda podawcza,
Ćwiczenia - prelekcja z prezentacją multimedialną, prezentacja preparatów - metoda praktyczna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie w formie pisemnej (test końcowy z progami punktowymi), warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Ocenie podlega: kolokwia z wyznaczonych partii materiału. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.


Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4.75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej (objętość 500 słów)- opis przypadku chorób zakaźnych.

Literatura podstawowa

1. Heczko P.B.: Mikrobiologia Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Heczko P.B.: Mikrobiologia.PZWL, Warszawa, 2009.
3. Pawłowski Z.S.: Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym. PZWL, Warszawa, 2005
4. Krajewska-Kułak E.: Zarys mikologii dla pielęgniarek, Wydawnictwo Czelej Sp. zo.o., Lublin, 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Nicklin J., K., Greme-Cook, T., Paget R., Killington R.: Mikrobiologia : krótkie wykłady, PWN, Warszawa 2008.
2. Szkaradkiewicz A.: Mikrobiologia lekarska, AM Poznań, 20011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-10-2019 15:45)