SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Patologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Patologia
Kod przedmiotu 12.0-WL-PielP-PATO
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Edyta Wolny-Rokicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 45 3 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z zagadnieniem patogenezy i morfologii w odniesieniu do obrazu klinicznego. Wykorzystanie wiedzy w praktyce klinicznej.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu anatomii, biochemii i fizjologii człowieka.

Zakres tematyczny

Wykłady

 1. Podstawowe pojęcia patologii: zdrowie i choroba, homeostaza i adaptacja, etiologia i patogeneza
 2. Objawy i przebieg choroby; Zasady i sposoby leczenia chorób
 3. Zaburzenia krążenia krwi i chłonki – zawał, limfotok i zatorowość
 4. Patofizjologia i patomorfologia zapalenia ostrego i przewlekłego
 5. Odczynowość fizjologiczna i patologiczna
 6. Zmiany wsteczne; wady rozwojowe, zanik, zwyrodnienie
 7. Zmiany postępowe; przerost, rozrost i odrost, gojenie się tkanek i ran
 8. Nowotwory; morfologia, rodzaje, stopnie kliniczne, etiopatogeneza cz.I
 9. Nowotwory; morfologia, rodzaje, stopnie kliniczne, etiopatogeneza cz.II
 10. Patofizjologia przewodu pokarmowego
 11. Patofizjologia chorób wątroby, pęcherzyka i dróg żółciowych
 12. Patofizjologia trzustki
 13. Patofizjologia narządów płciowych męskich
 14. Patofizjologia narządów płciowych żeńskich i piersi
 15. Patofizjologia układu oddechowego

Ćwiczenia

 1. Patologia chorób ogólnozakaźnych; czynniki chorobotwórcze
 2. Choroby zapalne wielonarządowe; gruźlica i AIDS
 3. Przyczyny i następstwa krwotoku
 4. Zatorowość i zakrzepica – przyczyny i następstwa
 5. Nadciśnienie tętnicze krwi, choroba niedokrwienna serca, choroby osierdzia
 6. Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa, choroby obturacyjne i restrykcyjne płuc, obrzęk płuc, raki i rakowiaki
 7. Terminologia, epidemiologia, kancerogeneza
 8. Kliniczne cechy nowotworów
 9. Patofizjologia chorób przewodu pokarmowego; choroby zapalne, niedrożności górnego przewodu pokarmowego
 10. Patofizjologia chorób przewodu pokarmowego; choroby zapalne, niedrożności dolnego przewodu pokarmowego
 11. Zespoły kliniczne, zapalenia chorób wątroby i choroby pęcherzyka żółciowego
 12. Zapalenia i nowotwory trzustki
 13. Zapalenia i nowotwory narządów płciowych męskich
 14. Zapalenia i nowotwory narządów płciowych żeńskich i piersi
 15. Patologia OUN: choroby metaboliczne, obrzęki, choroby neurodegeneracyjne, nowotwory

Metody kształcenia

Wykład - metoda podająca, wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Ćwiczenia - metoda rozwiązywania problemów klinicznych, przygotowanie sprawozdań z przypadków klinicznych, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej, zawiera 80 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych. Uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, kolokwia sprawdzające wiedzę po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej (objętość 500 słów) - opis przypadku chorób nowotworowych

Literatura podstawowa

 1. Guzek JW. Patofizjologia człowieka w zarysie. Wyd. PZWL Warszawa 2005, 2008, 2015
 2. Zahorska-Markiewicz B i wsp. Patofizjologia kliniczna : podręcznik dla studentów medycyny. Edra Urban & Partner Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca

 1. Kumar V i wsp. (red. pol. Olszewki W). Robbins Patologia. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2014.
 2. Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi

Przedmiot opracowała:

dr n. med. Edyta Wolny-Rokicka


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 13-12-2019 09:35)