SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zdrowie publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zdrowie publiczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-PielP-ZPUB
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 5 0,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie z koncepcją i zadaniami zdrowia publicznego.
 2. Zapoznanie z różnymi definicjami zdrowia.
 3. Ukazanie czynników warunkujących stan zdrowia.
 4. Przedstawienie współczesnych zagrożeń zdrowia publicznego.
 5. Przedstawienie systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

Wymagania wstępne

Znajomość biologii na poziomie maturalnym.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Koncepcja zdrowia w medycynie i w naukach społecznych.
 2. Cele i zadania zdrowia publicznego.
 3. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie.
 4. Model medycyny rodzinnej.
 5. Rola i zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 6. Globalne zagrożenia zdrowia a zadania polityki zdrowotnej.
 7. Zachowania zdrowotne i ich wpływ na stan zdrowia.
 8. Ilościowe i jakościowe błędy żywieniowe i ich wpływ na stan zdrowia.

Ćwiczenia:

 1. Modele edukacji zdrowotnej.
 2. Organizacje społeczne a zdrowie.
 3. Profesjonalizm pielęgniarki i jej walory moralne a zdrowie.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda algorytmiczna, ćwiczenia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej (kolokwium)

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Ocenie podlega: przygotowanie i przedstawienie prezentacji (indywidualnie lub grupowo) dotyczącej wybranego systemu edukacyjnego oraz aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Podstawą do zaliczenia będzie średnia ważona: 80% oceny z prezentacji i 20% oceny  za aktywność. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat dotyczący zdrowia publicznego.

Literatura podstawowa

 1. Fedorowski J., Niżankowski R., Ekonomia medycyny. PZWL, Warszawa 2001.
 2. Gertig H., Duda G.: Żywność a zdrowie i prawo. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Hasik J., Hryniewicz L., Grzymisławski M., Dietetyka. PZWL, Warszawa 2001.
 4. Juczyński Z.: Narkomania. PZWL, Warszawa 2005.
 5. Kubicki L. ( red.): Prawo Medyczne. Urban &Partner, Warszawa 2005.
 6. Kulik T., Ltalski M.(red): Zdrowie publiczne. Czelej, Lublin 2002
 7. Latkowski B., J. Lukas W. (red.): Medycyna rodzinna. PZWL, Warszawa 2005.
 8. Woynarowska B. (red.): Zdrowie i szkoła. PZWL, Warszawa 2000
 9. Januszewicz P. Socha P. Mazur A.(red) Zdrowie publiczne. Żywienie w zdrowiu publicznym. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009
 10. Włodarczyk C. Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Jak włączyć się w przekształcanie systemowe zachodzące w ochronie zdrowia? Poradnik dla pielęgniarek i położnych. Kraków  1999.
 2. Jańczuk Z., Stomatologia zachowania. PZWL, Warszawa 2001.
 3. Jethon Z., Grzybowski A. (red.), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krzysztof Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 20-09-2019 14:00)