SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ratownictwa medycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ratownictwa medycznego
Kod przedmiotu 12.0-WL-PielP-RAT
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
 • dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności samodzielnego udzielania pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii oraz fizjologii człowieka.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Organizacja i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Rola i zadania pielęgniarki w jednostkach ratownictwa medycznego. Zakres medycznych działań ratowniczych podejmowanych przez pielęgniarki w systemie.

2. Internistyczne stany zagrożenia życia.

3. Wyróżniki medycyny katastrof. Fazy i organizowanie akcji ratunkowej. Modele i zasady współpracy międzynarodowej.

4. Zarządzanie kryzysowe w katastrofach klęskach żywiołowych.

5. Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych.

6. Ocena stanu życia i zdrowia w miejscu katastrof, segregacja chorych, przygotowanie poszkodowanych do transportu, współpraca z jednostkami ratownictwa medycznego.

7. Poznanie dostępnej diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej przypisanej dla szpitalnych oddziałów ratunkowych.

8. Prawidłowe planowanie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej u pacjentów w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Laboratoria:

1. Pierwsza pomoc przy ranach, krwotokach. Rodzaje opatrunków, sposoby zaopatrywania oraz wyposażenie apteczki.

2. Postępowanie ratownicze w przypadku obrażeń termicznych: oparzeń, odmrożeń.

3. Pierwsza pomoc w nagłych stanach internistycznych: hipoglikemia, hiperglikemia, udar mózgu, atak astmy oskrzelowej.

4. Wstrząsy – przyczyny, rodzaje, ocena i rozpoznanie, postacie kliniczne i postępowanie.

5. Zatrucia – przyczyny, rodzaje oraz postępowania ratownicze w przypadku zatruć. Odtrutki.

6. Katastrofy. Segregacja – triage.

7. Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.

8. Prawidłowo rozpoznaje stan poszkodowanego I analogiczne do jego stanu przyporządkowuje odpowiednia badania diagnostyczne z prawidłlwym wypisaniem skierowania.

Centrum Symulacji Medycznej:

1. Nagłe zatrzymanie krążenia. Algorytm BLS i ALS.  NZK u dzieci i niemowląt.

2. Pacjent urazowy – ocena stanu poszkodowanego, postępowanie przedszpitalne. Urazy czaszki, kręgosłupa, brzucha, klatki piersiowej i kończyn.

3. Podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa medycznego. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Ocena stanu poszkodowanego na miejscu zdarzenia. Wstępne badanie ITLS. Poszkodowany nieprzytomny, pozycje ułożeniowe w ratownictwie.

4. Zaopatrywanie dróg oddechowych: udrażnianie przyrządowe i bezprzyrządowe, intubacja dotchawicza, tlenoterapia, alternatywne przyrządy do udrażniania dróg oddechowych (LMA, combitube, BMV).

5. Pierwsza pomoc w omdleniach, drgawkach, duszności, OZW, zadławieniach.

6. Urazy czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha, kończyn. Pierwsza pomoc w stłuczeniach, zwichnięciach, złamaniach, wstrząśnieniu i stłuczeniu mózgu.

7. Pierwsza pomoc w ukąszeniach, rażeniu piorunem.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, ćwiczenia praktyczne, pogadanki, metody aktywizujące, symulacja medyczna. Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin przeprowadzony w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, test praktycznych umiejętności (badanie urazowe poszkodowanego, RKO osoby dorosłej oraz dziecka, pierwsza pomoc w NSZŻ). Zaliczenie na ocenę dostateczną stanowi 60% punktów możliwych do zdobycia punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - przygotowanie prezentacji multimedialnej z zakresu pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia.

Literatura podstawowa

 1. Jakubaszko J (red.).ABC Resuscytacji, Wydawnictwo Medyczne Górnicki., Wrocław 2005.
 2. Jakubaszko J (red.).Ratownik medyczny, Wydawnictwo Medyczne Górnicki., Wrocław 2003.
 3. Mattu A, Brady W., EKG w medycynie ratunkowej,. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2006.
 4. Jakubaszko J (red.). Medycyna ratunkowa. Stany nagłe pochodzenia wewnętrznego,. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2003.
 5. Hanson W. Procedury w intensywnej terapii III, MedMedia 2009.
 6. Marino P.L., (red.) Intensywna terapia (ICU), Urban & Partner 2009.
 7. Colguhoun M.C., Handley A.J., Evans T. R.: ABC Resuscytacji. Wyd. Medyczne Górnicki, Wrocław 2002.
 8. Kamiński B., Kubler A. (red.): Anestezjologia i intensywna terapia. PZWL, Warszawa 2005.
 9.  Zawadzki A. (red.): Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof. PZWL, Warszawa 2005.
 10.  Keim S. M. Ratunkowa na dyżurze. PZWL, Warszawa 2005.
 11. Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda T.: Bioterroryzm. PZWL, Warszawa 2005.
 12. Kowalczyk M., Rump S., Kołaciński Z.: Medycyna katastrof chemicznych. PZWL, Warszawa 2005.
 13. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015

Literatura uzupełniająca

 1. Nowakowski R., Klonowski R., Organizacja zabezpieczenia medycznego katastrof i stanów nagłych, A. M. Łódź 1997.
 2. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 03-11-2019 19:32)