SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dietetyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dietetyka
Kod przedmiotu 12.9-WL-PielP-DIET
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 20 1,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat czynników warunkujących zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz zasad profilaktyki żywieniowej w odniesieniu do najczęściej występujących zaburzeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nieprawidłowej jakości żywności i nieprawidłowego żywienia.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biochemii i fizjologii oraz umiejętność korzystania z cyfrowych/naukowych baz danych.

Zakres tematyczny

1. Żywność, żywienie a zdrowie.

2. Zasady prawidłowego żywienia w różnych okresach życia zależnie od aktywności fizycznej (dzieci i młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze).

3. Składniki odżywcze pożywienia: węglowodany, białka i aminokwasy, tłuszcze (nasycone i nienasycone).

4. Składniki odżywcze pożywienia: makro- mikroelementy, witaminy, woda.

5. Wartość odżywcza składników produktów spożywczych i potraw.

6. Normy żywienia dla populacji Polski, zasady planowania jadłospisów.

7. Ocena stanu odżywienia - metody, kwestionariusze, wywiady żywieniowy. 

8. Wpływ zaburzeń stanu odżywienia na funkcjonowanie organizmu: nadwaga, otyłość, niedożywienie  i jego następstwa.

9.  Leczenie żywieniowe i opieka metaboliczna. Suplementacja diety, jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia.

10. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

11. Zapotrzebowanie energetyczne organizmu (normy zapotrzebowania energetycznego dla dzieci i młodzieży, obliczanie dobowego zapotrzebowania energetycznego), ocena podstawowej przemiany materii.

12. Żywienie zbiorowe. Higiena żywienia i żywności, zanieczyszczenia żywności.

13. Rodzaje diet dla pacjentów obciążonych chorobami somatycznymi.

14. Alergie i nietolerancje pokarmowe

15. Zalecenia żywieniowe i zasady dietoterapii w różnych stanach chorobowych.

Metody kształcenia

Ćwiczenia – pomiary i obserwacje z wykorzystaniem dostępnej aparatury, przygotowanie sprawozdań, przygotowanie jadłospisu, metoda oparta na rozwiązaniu problemu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Ocenie podlegają prezentacje multimedialne omawiane na zajęciach i wykonanie zadań indywidualnych. Ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie jadłospisu w oparciu o wywiad żywieniowy i chorobowy wybranego pacjenta.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

  1. Gawęcki J i wsp.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012

  2. Grzymisławski M, Gawęcki J. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PWN Warszawa 2012.

  3. Jarosz M (red.). Normy żywienia dla populacji Polski. Wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017 - format pdf (do pobrania ze strony IŻŻ).

  4. Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I. i wsp. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2018 .

Literatura uzupełniająca

Sobotka L. i wsp.: Podstawy żywienia klinicznego. Edycja czwarta. Krakowskie wydawnictwo Scientifica, Kraków 2013

Gronowska-Senger A.: Zarys Oceny Żywienia, wydanie II uzupełnione, Wyd. SGGW, Warszawa 2013

Grajeta H. Żywienie człowieka i analiza żywności. Wybrane zagadnienia. Wyd. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław 2017.

Jarosz M (red.). Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. Instytut Żywności i Żywienia Warszawa 2010.

Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Materiały Instytutu Żywienia i Żywności  http://www.izz.waw.pl/pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Natalia Hertmanowska (ostatnia modyfikacja: 07-10-2019 12:34)