SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zakażenia szpitalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zakażenia szpitalne
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel-ZSZPi
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy na temat szerzenia się zakażeń oraz umiejętności zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

Wymagania wstępne

Wiedza z biologii komórki  w zakresie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

 1. Epidemiologia zakażeń szpitalnych – definicje i postacie kliniczne.
 2. Źródła zakażeń szpitalnych, drogi szerzenia zakażeń szpitalnych.
 3. Higiena szpitalna.
 4. Zapobieganie i zwalczenie zakażeń szpitalnych.
 5. Dezynfekcja, dezynsekcja, sterylizacja.
 6. Szpitalny zespół epidemiologiczny, pielęgniarka epidemiologiczna, rola, zadania. Dochodzenie  epidemiologiczne.

Metody kształcenia

Wykład, pogadanka, dyskusja, metody aktywnego nauczania

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę oraz wypowiedzi ustne, test praktycznych umiejętności i wykonanie zadania indywidualnego. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie - praca pisemna na temat podany przez prowadzącego (forma: esej)

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Dzierżoniowska D. (red.) Patogeny zakażeń szpitalnych Medica press Warszawa 2007.
 2. Fleischer M. Bober-Gheek B. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, Urban & Partner Wrocław 2006.
 3. Nosowska K. Podstawy sterylizacji i dezynfekcji  w zwalczaniu  zakażeń szpitalnych.  Czelej Lublin 1999.
 4. Magdzik W. i inni. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka Medica press  Bielsko Biała 2004.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krzysztof Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 05-10-2019 19:01)