SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy rehabilitacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy rehabilitacji
Kod przedmiotu 12.6-WL-Piel-PREHA
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę o istocie, celach, zadaniach i możliwościach rehabilitacji ruchowej i kinezyprofilaktyki.

Wymagania wstępne

Zdolność do oceny funkcjonalnej niepełnosprawnego, umiejętność stymulowania w zakresie aktywizacji, adaptacji i integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Rodzaje niepełnosprawności.
 2. Problemy psychospołeczne osoby niepełnosprawnej i jej rodziny.
 3. Współpraca z człowiekiem niepełnosprawnym, jego środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi proces rehabilitacji.
 4. Cele, zasady i etapy rehabilitacji.
 5. Rehabilitacja kompleksowa – lecznicza, zawodowa, społeczna.
 6. Zaopatrzenie w sprzęt i pomoce ortopedyczne.
 7. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych.
 8. Metody i techniki usprawniania chorych.
 9. Integracja osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania, pracy, edukacji i wychowania.
 10. Rehabilitacja osób z uszkodzeniem narządu ruchu.
 11. Ocena stanu niepełnosprawności: ocena kliniczna i czynnościowa.
 12. Następstwa unieruchomienia dla funkcji organizmu.
 13. Wykorzystanie przez pielęgniarkę sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
 14. Pielęgnowanie i usprawnianie pacjentów z chorobami narządu ruchu.
 15. Pielęgnowanie i usprawnianie pacjentów z chorobami i uszkodzeniami układu nerwowego.
 16. Metody i techniki usprawniania stosowane przez pielęgniarkę w chorobach układu oddechowego.

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, burza mózgów, praca z książką, metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zaliczenia  jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Samokształcenie - praca pisemna lub prezentacja na wybrany temat dotyczący specyfiki opieki nad pacjentami wymagającymi rehabilitacji. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 

 1. Milanowska K., Dega W. Rehabilitacja medyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003
 2. Straburzyńska – Lupa A., Straburzyński G. Fizjoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003/2004
 3. Szulc R. (red) - Usprawnianie lecznicze krytycznie chorych, Urban & Pratner, Wrocław 2001.
 4. Levitt S.: Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. PZWL, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Rutkowska, E., Swarcz, A., Turowski, K.: Wybór zagadnień z zakresu rehabilitacji ruchowej. Neurocentrum, Lublin 1995
 2. Witkowski, T.: Rozumieć problemu osób niepełnosprawnych. MDBO, Warszawa 1993
 3. Spodaryk K.: Patologia narządu ruchu. PZWL, Warszawa 2005.
 4. Rosławski A., Skolimowski T.: Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych. PZWL, Warszawa 2005.
 5. Buckup K: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Dega W., Senger A.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa 1996.
 7. Rejzner, C., Szczygielska-Majewska, M.: Wybrane zagadnienia  z rehabilitacji. Podstawy teoretyczne i praktyka pielęgniarska. CMDNŚSM. Warszawa 1992.
 8. Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2002.
 9. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Laidler P.: Rehabilitacja po udarze mózgu. PZWL, Warszawa 2005.
 11. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

 

 

 

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 05-10-2019 15:08)