SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel-SD
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Chmielowiec
 • dr Krzysztof Chmielowiec
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
 • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest napisanie pracy dyplomowej na podstawie studium indywidualnego przypadku po wcześniejszej analizie przypadku pacjenta z wybranym schorzeniem w warunkach przebywania chorego, niepełnosprawnego lub zagrożonego chorobą.

Wymagania wstępne

Szeroko pojęta wiedza specjalistyczna, którą student nabył w czasie dotychczasowej nauki na kierunku Pielęgniarstwo.

Zakres tematyczny

Zasady przygotowania pracy dyplomowej z wykorzystaniem struktury pracy opartej na metodzie studium indywidualnego przypadku case study w pielęgniarstwie.

Zakres tematyczny uzależniony od wyboru tematu pracy dyplomowej;

 1. Omówienie budowy pracy dyplomowej, zwrócenie uwagi na zasady edytorskie i językowe ;
 2. Gromadzenie literatury do wybranego tematu;
 3. Wybór i uzasadnienie tematu;
 4. Ustalenie celu pracy;
 5. Zdefiniowanie problemów badawczych.

Metody kształcenia

Praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków, analiza publikowanych badań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest wybór tematu pracy dyplomowej, sformułowanie planu pracy oraz celów i problemów badawczych. Aktywna praca nad kolejnymi rozdziałami .

Literatura podstawowa

 1. Lenartowicz H. Kózka M. Metodologia Badań w Pielęgniarstwie Podręcznik dla Studiów Medycznych PZWL. Warszawa 2010.
 2.  Lesińska-Sawicka M. Metoda case study w pielęgniarstwie, Borgis Warszawa 2009
 3. Babie E., Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2005.
 4. Bauman T., Pilch T. , Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2004.
 5. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2003.
 6. Palka S. , Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków1998.
 7. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

Literatura indywidualnie dobrana do tematu pracy.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 24-11-2019 10:24)