SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

System informacji w ochronie zdrowia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu System informacji w ochronie zdrowia
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel2P-SysInf.wOchZd-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Piotr Bromber
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Pozyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu zasad i procedur dostępu do publicznych zasobów informacyjnych w ochronie zdrowia oraz systemów informatycznych funkcjonujących w ochronie zdrowia. Zapoznanie studenta z  zasadami bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawami ochrony własności intelektualnej.

Wymagania wstępne

wiedza i umiejętności nabyte w ramach kształcenia na poziomie średnim.

Zakres tematyczny

  1. Organizacja i zasady działania w systemie informacji w ochronie zdrowia;
  2. Proces informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce;
  3. E-zdrowie
  4. Elektroniczne bazy wiedzy medycznej

 

Metody kształcenia

Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem polegającym na ocenie zaangażowania studenta w dyskusje prowadzone w trakcie wykładów oraz ocenie kolokwium.

Samokształcenie - podstawą zaliczenia jest wykonanie i udokumentowanie zadania przedstawionego przez wykładowcę .

Literatura podstawowa

  1. Romaszewski A., Trąbka W., System Informacyjny Opieki Zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2011
  2. Trąbka W., Kozierkiewicz A., Romaszewski A., Szpitalne Systemy Informatyczne, Vesalius, Kraków 1999
  3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
  4. Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 27-02-2020 12:03)