SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-Piel2P-PEDIAzp-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego dziecka w różnym okresie życia. Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania i  sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biopsycho - społecznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za realizowane zadania oraz współpracy z rodziną, szkołą i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.

Zakres tematyczny

      Zajęcia praktyczne

 1. Rozpoznawanie i planowanie opieki u dzieci w różnym wieku, stanie zdrowia i wybranych jednostkach klinicznych.
 2.  Pielęgnowanie dzieci z zaburzeniami odżywiania.
 3. Ocena i monitorowanie stanu chorego dziecka w różnych przedziałach wiekowych. Wczesne rozpoznawanie czynników ryzyka zagrażającym zdrowiu i życiu w odniesieniu do funkcjonowania układów i narządów dziecka.
 4. Udział i opieka w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u dzieci w różnym wieku i stanie zdrowia.
 5. Rola pielęgniarki w prowadzeniu obserwacji dziecka po podaniu leków, uwzględniając ich działania terapeutyczne, niepożądane oraz interakcję z innymi lekami i drogami podania.
 6. Zasady przyjęcia dziecka w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia dziecka.
 7. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i realizacja procedur postępowania pielęgnacyjnego u noworodka w stanach zagrożenia życia.
 8. Cele, planowanie i realizacja opieki nad wcześniakiem i noworodkiem.
 9. Edukacja dzieci w zakresie umacniania zdrowia, stymulacja do samoopieki.
 10. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu powikłań leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo – pielęgnacyjnego.
 11. Zadania pielęgniarki w dokumentowaniu opieki nad chorym.
 12. Rola pielęgniarki w  sytuacjach trudnych dziecka (ból, cierpienie, rozłąka, umieranie).
 13. Pielęgniarka jako członek zespołu interdyscyplinarnego.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej:

 1. Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w ostrych chorobach układu oddechowego.       
 2. Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z kwasicą ketonową w przebiegu cukrzycy.

Metody kształcenia

Analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej: prawidłowe wykonanie zadania indywidualnego i zespołowego, pozytywna ocena bezpośredniej pracy z pacjentem.

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w oddziale chorób wewnętrznych oraz ustalenie planu postępowania pielęgniarskiego. na ocenę składają się: ocena wiedzy (33%), ocena i obserwacja  umiejętności praktycznych (34%), ocena postawy (33%).

 

 

Literatura podstawowa

 1. Bożkowa K., Kamieńska E.: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2010
 2. Cepuch G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego.. PZWL, Warszawa 2011.
 3. Cepuch G., Perek M., Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, PZWL, Warszawa 2012
 4.  Stopfkuchen H.,(tłum.Jakubaszko J).,Nagłe zagrożenia zdrowotne u dzieci, MedPharm,Wrocław 2010
 5. Kawalec W.,Ziółkowska H., Pediatria Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015
 6. Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 2005.
 7. Pawlaczyk B. Pielęgniarstwo pediatryczne,Wydawnictwo Lekarskie PZWL,, Warszawa, 1, 2015
 8. Radzikowski A.,Banaszkiewicz A., Pediatria podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Medipage, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

 1. Laughin A., Cukrzyca u dzieci, Astrum Wrocław, 1, 2012
 2. Grenda R.,Noczyńska  A., Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego,Medpharm, Wrocław, 2013
 3.  Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010.
 4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 20-09-2020 12:56)