SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-Piel2P-PEDIAw4-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego dziecka w różnym okresie życia. Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania i  sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biopsycho - społecznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za realizowane zadania oraz współpracy z rodziną, szkołą i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia

 1. Pielęgnacja dziecka zdrowego oraz chorego w wybranych jednostkach klinicznych ( w zakresie poszczególnych układów,  przewlekłej i ostrej, nowotworowej).
 2. Ocena i monitorowanie bólu oraz postępowanie przeciwbólowe.
 3.  Edukacja dzieci w zakresie umacniania zdrowia.
 4. Pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego, z chorobą przewlekłą, nieuleczalną, z niepomyślnym rokowaniem. Rodzaje i formy wsparcia.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin przeprowadzony w formie pisemnej - test z progami punktowymi, warunkiem zdania jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie :warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy (pisemnej, esej, projekt, prezentacja) na wybrany temat.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

 1. Bożkowa K., Kamieńska E.: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2010
 2. Cepuch G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego.. PZWL, Warszawa 2011.
 3. Cepuch G., Perek M., Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, PZWL, Warszawa 2012
 4.  Stopfkuchen H.,(tłum.Jakubaszko J).,Nagłe zagrożenia zdrowotne u dzieci, MedPharm,Wrocław 2010
 5. Kawalec W.,Ziółkowska H., Pediatria Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015
 6. Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 2005.
 7. Pawlaczyk B. Pielęgniarstwo pediatryczne,Wydawnictwo Lekarskie PZWL,, Warszawa, 1, 2015
 8. Radzikowski A.,Banaszkiewicz A., Pediatria podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Medipage, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

 1. Laughin A., Cukrzyca u dzieci, Astrum Wrocław, 1, 2012
 2. Grenda R.,Noczyńska  A., Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego,Medpharm, Wrocław, 2013
 3.  Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010.
 4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-02-2021 12:40)