SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel2P-ChWiPIw3-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. n. med. Jan Łącki
 • mgr Monika Lato-Pawłowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 20 1,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia procesu pielęgnowania w oddziale chorób wewnętrznych

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Klinika chorób układu trawiennego.
 2. Klinika chorób serca i naczyń.
 3. Klinika chorób układu oddechowego.
 4. Klinika chorób układu moczowego.
 5. Klinika chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego i przemiany materii.
 6. Klinika chorób układu krwiotwórczego.
 7. Klinika chorób narządu ruchu.
 8. Klinika chorób otolaryngologicznych.

Ćwiczenia:

 1. Rola pielęgniarki w  profilaktyce, rozpoznawaniu czynników ryzyka, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji chorób układu trawiennego z uwzględnieniem procesu pielęgnowania.
 2. Zadania pielęgniarki w profilaktyce, rozpoznawaniu czynników ryzyka, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji chorób sercowo - naczyniowych, z uwzględnieniem procesu pielęgnowania.
 3. Istota opieki pielęgniarskiej w  profilaktyce, rozpoznawaniu czynników ryzyka, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji chorób układu oddechowego, z uwzględnieniem procesu pielęgnowania.
 4. Model opieki pielęgniarskiej w chorobach układu moczowego z zastosowaniem procesu pielęgnowania.
 5. Standard postępowania pielęgniarskiego w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, z uwzględnieniem procesu pielęgnowania.
 6. Rola pielęgniarki w profilaktyce, rozpoznawaniu czynników ryzyka, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji chorób układu krwiotwórczego z uwzględnieniem procesu pielęgnowania.
 7. Istota opieki pielęgniarskiej w  profilaktyce, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji chorób układu narządu ruchu, z uwzględnieniem procesu pielęgnowania.
 8. Rola pielęgniarki w profilaktyce, rozpoznawaniu czynników ryzyka, diagnozowaniu i leczeniu chorób otolaryngologicznych.

Samokształcenie:

 1. Przygotowanie pisemnej pracy pod kierunkiem nauczyciela na wybrany temat obejmujący zagadnienia omawiane na zajęciach.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, ćwiczenia, pokaz.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia zajęć z semestru III i IV.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i pisemne sprawdzające wiedzę, obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem, przygotowanie procesu pielęgnowania na podstawie studium przypadku w wybranym schorzeniu internistycznym. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie - praca pisemna na temat schorzeń internistycznych.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

 1. Daniluk J., Jurkowska G. (red.) Zarys chorób wewnętrznych., wyd. Czelej, 2005.
 2. Marek K. (red.): Choroby zawodowe. PZWL, Warszawa 2001.
 3. Tatoń J., Czech A.: Diagnostyka internistyczna. PZWL, Warszawa 2005.
 4. Ciechniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

 1. Ciechniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2005.
 2. Januszewicz W., Kokot F.: Interna. Tom 1, 2, 3. PZWL Warszawa 2005.
 3. Szczeklik A. (red. ).: Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna Kraków 2006.
 4. Cavanaugh B.: Badania obrazowe i laboratoryjne dla pielęgniarek. PZWL Warszawa 2006.
 5. Talarska D., Zozulińska- Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL Warszawa 2009.
 6. Kózka M., Płaszewska- Żywko L.: Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. PZWL Warszawa 2010
 7. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Monika Lato-Pawłowska (ostatnia modyfikacja: 07-10-2019 11:47)