SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel2P-ChWiPIw4-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Monika Lato-Pawłowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 10 0,67 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia procesu pielęgnowania w oddziale chorób wewnętrznych

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw kliniki chorób wewnętrznych i procesu pielęgnowania w schorzeniach narządów wewnętrznych.

Zakres tematyczny

 1. Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób cierpiących z powodu schorzeń internistycznych.
 2. Proces pielęgnowania pacjentów w chorobach internistycznych z uwzględnieniem holistycznego podejścia do każdego chorego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków i sytuacyjna, pogadanka, instruktaż, uczestnictwo w pracy, ćwiczenia, pokaz, metoda algorytmiczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin testowy lub pisemny. Ćwiczenia – zaliczenie z oceną. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny, którą warunkują: aktywny udział studenta w zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium, pozytywnie ocenione pisemne prace w zakresie prezentowanego materiału programowego oraz przygotowany proces pielęgnowania na podstawie studium przypadku w wybranym schorzeniu internistycznym. Samokształcenie – zaliczenie bez oceny. Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrane tematy.

Literatura podstawowa

 1. Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik, Interna Szczeklika 2019, Medycyna Praktyczna Kraków 2019
 2. Grażyna Jurkowska, Katarzyna Łagoda, Pielęgniarstwo internistyczne, PZWL Warszawa 2015
 3. Dorota Talarska, Zozulińska - Ziółkiewicz, Pielęgniarstwo internistyczne, PZWL Warszawa 2019
 4. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska - Żywko, Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, PZWL Warszawa 2015
 5. Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik, Interna Szczeklika 2019, Medycyna Praktyczna Kraków 2019 Ciechaniewicz W. (red.), Pielęgniarstwo - ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2007
 6. Pączek L.,Mucha K.,Foroncewicz B.(red.): Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. PZWL, Warszawa 2009.
 7. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A., Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2, Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. PZWL, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

 1. Gabrylewicz A. ( red. ): Gastroenterologia w praktyce. PZWL, Warszawa 2005.
 2. Stęprnska J.(red:): Intensywna terapia kardiologiczna. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Kokot F. (red.): Choroby wewnętrzne, tom l i 2; PZWL, Warszawa 2005.
 4. Tatoń J., Czech A. (red.) : Diabetologia, PZWL, Warszawa 2005.
 5. Dacre J., Kopelman P.: Badanie kliniczne. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Zimmermann, Górski i wsp.: Choroby reumatyczne. PZWL, Warszawa 2005.
 7. Droszcz W.: Astma. PZWL, Warszawa 2005.
 8. Morrow - Cavanaugh B.: Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek, PZWL, Warszawa 2006.
 9. Zahradniczek K. (red.): Pielęgniarstwo. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Szczeklik A., Gajewski P. (red.): Choroby wewnętrzne. Kompendium medycyny praktycznej, Medycyna praktyczna, Kraków 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 06-01-2020 11:41)