SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel2P-ChWiPIzp4-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Monika Lato-Pawłowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Zajęcia praktyczne 60 4 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność pielęgnowania chorych ze schorzeniami narządów wewnętrznych zgodnie z aktualnie zalecanymi standardami i procedurami opieki pielęgniarskiej wobec chorych hospitalizowanych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw kliniki chorób wewnętrznych i procesu pielęgnowania w schorzeniach narządów wewnętrznych.

Zakres tematyczny

1. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta z chorobą sercowo - naczyniową

a) charakterystyka sylwetki bio - psycho - społecznej chorego z chorobą niedokrwienną serca,

b) zadania pielęgniarki wobec pacjenta z chorobą sercowo - naczyniową,

c) rola pielęgniarki w kształtowaniu u chorego z chorobą sercowo - naczyniową postawy sprzyjającej utrzymaniu zdrowia:

 • określenie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca i kierunków ich eliminacji,
 • sposoby uwolnienia się od nałogu palenia tytoniu,
 • zasady obowiązujące przy redukowaniu nadwagi,
 • zakres wiadomości i umiejętności niezbędnych choremu z chorobą wieńcową serca do prowadzenia samokontroli,
 • zakres wiadomości niezbędnych choremu w radzeniu sobie w sytuacji nawrotu dolegliwości.

2. Problemy edukacyjne pielęgniarki wobec chorego z nadciśnieniem tętniczym:

 • edukacja pacjenta z nadciśnieniem tętniczym w zakresie żywienia, zasad leczenia, kontroli lekarskiej i samokontroli.
 • zalecane i niedozwolone formy aktywności fizycznej dla chorego z nadciśnieniem tętniczym,
 • stres w relacji z nadciśnieniem tętniczym - sposoby radzenia sobie stresami,

3. Problemy opieki nad chorym z przewlekłą niewydolnością krążenia, sposoby ich rozwiązywania:

a) stan psychofizyczny pacjenta z przewlekłą niewydolnością krążenia,

b) problemy pielęgnacyjne wynikające z wielonarządowego obrazu choroby,

c) sposoby i środki służące do rozwiązywania problemów,

d) udział pielęgniarki w ocenie uzyskanych efektów terapeutycznych,

e) przygotowanie pacjenta do samokontroli w aspekcie zastosowanego leczenia.

4. Diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych wykonywanych w chorobach układu oddechowego:

a) udział pielęgniarki w ocenie stanu fizycznego i psychicznego pacjenta z chorobą układu oddechowego,

b) wykrywanie czynników (środowisko, tryb życia) sprzyjających wystąpieniu choroby układu oddechowego, badań laboratoryjnych,

c) zasady postępowania z chorym po bronchoskopii i bronchografii.

5.Diagnoza problemów chorego z astmą oskrzelową:

a) problemy opiekuńcze oraz plan postępowania pielęgnacyjnego   uwzględniający hierarchię problemów i zmierzający do ich rozwiązania,

b) ocena wiedzy pacjenta w zakresie radzenia sobie w czasie napadu duszności,

c) zasady stosowania leków przeciw astmatycznych w postaci aerozoli,

d) pozycja ciała chorego poprawiająca wentylacje w czasie napadu astmatycznego,

e) rola emocji w występowaniu napadu astmatycznego,

f) alergeny występujące w środowisku człowieka,

6.Plan postępowania opiekuńczego i edukacyjnego wobec chorego z przewlekłą niewydolnością oddechową:

a) charakterystyka typowych problemów pacjentów z niektórymi chorobami, doprowadzającymi do przewlekłej niewydolności oddechowej,

b) plan postępowania opiekuńczego wobec chorego z przewlekłą niewydolnością oddechową z powodu chorób obturacyjnych,

c) udział pielęgniarki w kształtowaniu u chorego umiejętności i postawy samopomocy (ćwiczenia oddechowe, likwidacja palenia papierosów, drożność dróg oddechowych, mikroklimat, aktywność fizyczna),

d) zabiegi - fizjoterapeutyczne zmierzające do u1rzymania drożności i higieny dróg oddechowych w chorobach zaporowych (przeciwwskazania do stosowania pozycji drenażowych oraz przeciwwskazania do oklepywania pleców).

7. Diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych w chorobach przewodu pokarmowego:

a) zakres informacji dotyczących funkcji przewodu pokarmowego, potrzebnych do sformułowania diagnozy pielęgniarskiej,

b) procedury przygotowania pacjenta do: badań ednoskopowych, badań radiologicznych, badań hematologicznych, badań biochemicznych, biopsji (np. wątroby)

c) procedury opiekuńcze (pielęgnacyjne) wobec chorego poddanego badaniom diagnostycznym,

8. Problemy opiekuńcze i ich rozwiązywanie u chorych z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy:

a) zakres niezbędnych informacji do sformułowania problemów opiekuńczych występujących u chorych z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy (rozpoznanie
u chorego czynników sprzyjających wystąpieniu choroby),

b) charakterystyka sylwetki psychofizycznej pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy,

c) plan postępowania opiekuńczego,

d) udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym (zasady przyjmowania leków osłaniających śluzówkę żołądka), dietetycznym (zasady odżywiania chorego z wrzodem żołądka w ostrym okresie choroby) oraz w psychoterapii,

e) udział pielęgniarki w kształtowaniu u chorego pożądanych zachowań zdrowotnych (przygotowanie pacjenta do samoleczenia w zakresie odżywiania i przyjmowania leków.

9. Działania opiekuńcze wobec pacjenta z marskością wątroby i WZW:

a) problemy pacjenta z marskością wątroby w okresie wyrównania,

b) problemy pacjenta z marskością wątroby w okresie powikłań,

c) problemy pielęgnacyjne występujące w stanie śpiączki wątrobowej,

d) udział pielęgniarki w leczeniu odbarczającym chorego w stanie śpiączki wątrobowej,sposoby usuwania z organizmu amoniaku i innych toksyn,

e) plan postępowania pielęgnacyjnego wobec chorego z WZW.

10.Diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych wykonywanych w chorobach układu moczowego:

a) zakres informacji dotyczących funkcji układu moczowego, potrzebnych do sformułowania diagnozy pielęgniarskiej,

b) procedury przygotowawcze i opiekuńcze wobec chorego poddanego: badaniom hemolitycznym, badaniom biochemicznym, badaniom radiologicznym, badaniom endoskopowym,

c) zasady postępowania pielęgnacyjnego wobec chorego poddanego badaniom diagnostycznym wykonywanym w chorobach układu moczowego,

d) badania czynnościowe nerek - udział pielęgniarki w ich wykonywaniu.

11. Działania opiekuńcze wobec chorego z chorobą zapalną nerek i dróg moczowych:

a) plan postępowania opiekuńczego wobec problemów pielęgnacyjnych pojawiających się w przebiegu chorób zapalnych nerek,

b) zasady postępowania pielęgnacyjnego w chorobach dróg moczowych,

c) udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym, farmakologicznym,

d) program postępowania profilaktycznego odnośnie chorób zapalnych nerek i dróg moczowych.

12. Udział pielęgniarki w postępowaniu z chorym w ostrej niewydolności nerek, zadania opiekuńcze wobec pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek:

a) problemy zdrowotne pacjenta w fazie skąpomoczu,

b) problemy zdrowotne pacjenta w fazie wielomoczu,

c) priorytetowe zadania pielęgniarki wobec pacjenta z ostrą miąższową niewydolnością nerek,

d) charakterystyka stanu psychofizycznego pacjenta z przewlekłą mocznicą,

e) problemy opiekuńcze występujące u chorego z przewlekłą niewydolnością nerek,

f) procedury opiekuńcze zależne od występujących problemów (problemy wynikające
z choroby oraz jej powikłań),

g) zapobieganie dodatkowym zakażeniom,

h) udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym - sposoby obniżania uciążliwości wynikających z ograniczeń (sól, woda, białko),

i) zadania pielęgniarki wynikające z leczenia farmakologicznego i nerkozastępczego (dializoterapia).

13. Diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach wykonywanych w chorobach krwi układu krwiotwórczego:

a) zakres informacji dotyczących funkcji krwi i układu krwiotwórczego, potrzebnych
do sformułowania diagnozy pielęgniarskiej,

b) procedury przygotowawcze i opiekuńcze wobec chorego poddanego:

 • badaniom hematologicznym,
 • badaniom szpiku kostnego,

c) zasady postępowania pielęgnacyjnego wobec chorego poddanego badaniom diagnostycznym wykonywanym w chorobach krwi i układu krwiotwórczego.

14. Problemy opiekuńcze, standardy i procedury ich rozwiązywania u chorych z niedokrwistością i skazą krwotoczną:

a) priorytetowe zadania pielęgniarki wobec pacjenta z niedokrwistością,

b) problemy zdrowotne pacjenta ze skazą krwotoczną oraz sposoby i środki służące do ich rozwiązywania,

c) udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym i farmakologicznym.

15. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta z białaczką:

a) analiza problemów zdrowotnych chorego z białaczką,

b) działania opiekuńcze wynikające z choroby, stanu pacjenta, jego oczekiwań,
jak i ubocznych skutków stosowanego leczenia,

c) udział pielęgniarki w leczeniu pacjenta z białaczką, przepisy dotyczące ochrony personelu zatrudnionego przy chemioterapii.

16. Diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach wykonywanych w nadczynności gruczołu tarczowego i cukrzycy:

a) zakres informacji dotyczących funkcji gruczołu tarczowego i procesów przemiany węglowodanów potrzebnych do sformułowania diagnozy pielęgniarskiej,

b) badania diagnostyczne wykonywane w cukrzycy – udział pielęgniarki,

c) badania diagnostyczne wykonywane w nadczynności gruczołu tarczowego - zadania pielęgniarki,

d) ocena stanu psychofizycznego i sytuacji społecznej pacjenta,

e) ocena wiedzy pacjenta o chorobie i trybie życia, ocena możliwości poznawczych chorego,

17. Program postępowania pielęgniarskiego wobec chorego na cukrzycę - udział pielęgniarki w przygotowaniu chorego do życia z chorobą:

a) problemy somatyczne, psychiczne oraz wynikające z badań,

b) standardy, procedury wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych (problemy wynikające z choroby, jej powikłań oraz stosowanego leczenia),

c) udział pielęgniarki w leczeniu cukrzycy:

 • lecznicze modyfikacje żywienia,
 • leczenie hipoglikemizujące,
 • leczenie wysiłkiem fizycznym,
 • psychiczna i społeczna rehabilitacja,
 • edukacja zdrowotna,

d) przygotowanie chorego do samokontroli, samoleczenia i samopielęgnacji.

18. Kompleksowe postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z nadczynnością gruczołu tarczowego zmierzające do uzyskania stanu eutyreozy:

a) analiza problemów zdrowotnych chorego z nadczynnością z nadczynnością gruczołu tarczowego zmierzające do uzyskania stanu eutyreozy,

b) analiza problemów zdrowotnych chorego z nadczynnością gruczołu tarczowego,

c) priorytetowe zadania pielęgniarki wobec pacjenta z nadczynnością tarczycy,

d) udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym i dietetycznym - wskazania do leczenia chirurgicznego,

e) zasady postępowania lekarsko - pielęgniarskiego w przypadku przełomu tarczycowego.

19. Udział pielęgniarki w kompleksowym postępowaniu z chorym:

a) analiza problemów opiekuńczych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów spowodowanych ograniczeniem sprawności,

b) problemy socjalne pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów,

c) sposoby zapobiegania zniekształceniom i zesztywnieniom w obrębie stawów kończyn,

d) problemy psychologiczne wynikające z przewlekle postępującego procesu chorobowego,

e) rola (zadania) pielęgniarki w leczeniu i przygotowaniu chorego do życia z niesprawnością,

20. Zadania pielęgniarki wobec chorego z osteoporozą:

a) plan postępowania pielęgniarskiego wobec problemów pojawiających się w przebiegu osteoporozy,

b) lecznicze modyfikacje żywienia, aktywności fizycznej, farmakoterapia - rola i zadania pielęgniarki.

21. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu narządu słuchu.

a) zakres badań diagnostycznych - zadania pielęgniarki,

b) problemy pielęgnacyjne i sposoby ich rozwiązywania u pacjenta:

 • z ostrym lub przewlekły stanem zapalnym w obrębie narządu słuchu,
 • źle słyszącego i z całkowitą utratą słuchu,

22. Diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w opiece nad chorym ze schorzeniami gardła i nosa:

a) współudział pielęgniarki w procesie diagnostycznym realizowanym w schorzeniach gardła i nosa,

b) plan postępowania opiekuńczego wobec problemów pielęgnacyjnych pojawiających się w przebiegu chorób gardła i nosa,

c) współudział pielęgniarki w leczeniu, program postępowania profilaktycznego.

23. Kompleksowość opieki - pielęgniarskiej nad chorym umierającym:

a) definiowanie pojęć "umieranie" i "śmierć",

b) zakres danych o stanie pacjenta istotnych w planowaniu pielęgnowania,

c) cele pielęgnowania i problemy opiekuńcze,

d) ogólne zasady pielęgnowania w opiece terminalnej.

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1. Ciechaniewicz W. (red.), Pielęgniarstwo - ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2007

2. Januszewicz W., Kokot F. (red.): Interna. Tom 1, 2, 3, PZWL, Warszawa 2005.

3. Pączek L.,Mucha K.,Foroncewicz B.(red.): Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. PZWL, Warszawa 2009.

4. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A., Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2, Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. PZWL, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Gabrylewicz A. ( red. ): Gastroenterologia w praktyce. PZWL, Warszawa 2005.

2. Stęprnska J.(red:): Intensywna terapia kardiologiczna. PZWL, Warszawa 2005.

3. Kokot F. (red.): Choroby wewnętrzne, tom l i 2; PZWL, Warszawa 2005.

4. Tatoń J., Czech A. (red.) : Diabetologia, PZWL, Warszawa 2005.

5. Dacre J., Kopelman P.: Badanie kliniczne. PZWL, Warszawa 2005.

6. Zimmermann, Górski i wsp.: Choroby reumatyczne. PZWL, Warszawa 2005.

7. Droszcz W.: Astma. PZWL, Warszawa 2005.

8. Morrow - Cavanaugh B.: Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek, PZWL, Warszawa 2006.

9. Zahradniczek K. (red.): Pielęgniarstwo. PZWL, Warszawa 2005.

10. Szczeklik A., Gajewski P. (red.): Choroby wewnętrzne. Kompendium medycyny praktycznej, Medycyna praktyczna, Kraków 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Monika Lato-Pawłowska (ostatnia modyfikacja: 07-10-2019 18:33)