SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel2P-ChPCh.w3-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 20 1,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nauczenie studentów metod i zasad pielęgnowania chorych ze schorzeniami chirurgicznymi.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Choroby układu pokarmowego.
 2. Choroby układu wydalniczego.
 3. Choroby układu oddechowego.
 4. Chory z urazem.
 5. Urazy i choroby układu nerwowego.
 6. Chory w ostrych stanach chirurgicznych.
 7. Chory z chorobą oparzeniową i odmrożeniami.
 8. Choroby nowotworowe.
 9. Zapalne choroby powłok.
 10. Odleżyny.
 11. Choroby naczyń tętniczych i żylnych.
 12. Zakażenia szpitalne w chirurgii.
 13. Badania diagnostyczne w chirurgii.
 14. Rodzaje i leczenie bólu.
 15. Rehabilitacja pacjenta po zabiegu operacyjnym.
 16. Zapobieganie powikłaniom po zabiegach chirurgicznych

Ćwiczenia:

 1. Opieka nad chorym z urazem.
 2. Opieka nad chorym z oparzeniami i  odmrożeniami.
 3. Opieka nad pacjentem z chorobami naczyń tętniczych i żylnych.
 4. Opieka nad chorym w ostrych stanach chirurgicznych.
 5. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową.
 6. Opieka nad chorym z chorobami układu pokarmowego.
 7. Opieka nad chorym z odleżynami.
 8. Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych.
 9. Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarkę na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna, prezentacja problemu naukowego/zdrowotnego i dyskusja. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu dopuszczony jest student po zaliczeniu zajęć z semestru III i IV.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie - praca pisemna  na temat problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w oddziale chirurgii.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Wunderle G. L.Debrand- Passard (red.) Pielęgniarstwo operacyjne Elservier Urban &Partner, Wrocław 2010.
 2. Fibak J.: Chirurgia. Repetytorium. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Fibak J, Chirurgia. PZWL, Warszawa 1996,2005.
 4. Gaździk T. Sz.: Ortopedia i traumatologia. PZWL, Warszawa 2005.
 5. Noszczyk W. (red.): Chirurgia, tom 1 i 2, PZWL, Warszawa 2005.
 6. Walewska E.(red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Kapała w.: Pielegniarstwo w chirurgii. Czelej, Lublin 2006.
 2. Luce- Wunderle G., Debrand- Passard A.(red.): Pielęgniarstwo operacyjne. Elservier Urban &Partner, Wrocław 2010.
 3. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin 2007.
 4. Budynek M., Nowacki C.: Opatrywanie ran, wiedza i umiejętności. Makmed, Lublin 2008.
 5. Bielecki K., Dziki A. (red.): Proktologia. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Borkowski A.: Urologia. PZWL, Warszawa 2005.
 7. Kostewicz W.: Chirurgia laparoskopowa. PZWL, Warszawa 2005.
 8. Maratka Z.: Gastroendoskopia. PZWL, Warszawa 2005.
 9. Strużyna J. (red.): Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Czernik J. (red.): Chirurgia dziecięca. PZWL, Warszawa 2005.
 11. Murtagh J.: Zabiegi lekarskie. PZWL, Warszawa 2005.
 12. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krzysztof Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 05-10-2019 22:30)