SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel2P-ChPCh.w4-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 10 0,67 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nauczenie studentów metod i zasad pielęgnowania chorych ze schorzeniami chirurgicznymi.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Zakres tematyczny

 1. Uwarunkowania prawne i etyczne opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym leczonym chirurgicznie.
 2. Żywienie chorych leczonych chirurgicznie.
 3. Opieka nad chorym w okresie okołooperacyjnym.
 4. Pielęgniarka w rehabilitacji i usprawnianiu chorego po operacji.
 5. Pielęgniarka w ocenie i leczeniu bólu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków i sytuacyjna, pogadanka, instruktaż, pokaz, metoda algorytmiczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie - praca pisemna na temat problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w oddziale chirurgii.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0. 

Literatura podstawowa

 1. Wunderle G. L. Debrand- Passard (red.) Pielęgniarstwo operacyjne Elservier Urban &Partner, Wrocław 2010.
 2. Fibak J.: Chirurgia. Repetytorium. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Fibak J, Chirurgia. PZWL, Warszawa 1996,2005.
 4. Murtagh J.: Zabiegi lekarskie. PZWL, Warszawa 2005.
 5. Noszczyk W. (red.): Chirurgia, tom 1 i 2, PZWL, Warszawa 2005.
 6. Walewska E.(red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Kapała w.: Pielegniarstwo w chirurgii. Czelej, Lublin 2006.
 2. Luce- Wunderle G., Debrand- Passard A.(red.): Pielęgniarstwo operacyjne. Elservier Urban   &Partner, Wrocław 2010.
 3. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin 2007.
 4. Budynek M., Nowacki C.: Opatrywanie ran, wiedza i umiejętności. Makmed, Lublin 2008.
 5. Bielecki K., Dziki A. (red.): Proktologia. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Borkowski A.: Urologia. PZWL, Warszawa 2005.
 7. Czernik J. (red.): Chirurgia dziecięca. PZWL, Warszawa2005.
 8. Gaździk T. Sz.: Ortopedia i traumatologia. PZWL, Warszawa 2005.
 9. Kostewicz W.: Chirurgia laparoskopowa. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Maratka Z.: Gastroendoskopia. PZWL, Warszawa 2005.
 11. Strużyna J. (red.): Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach. PZWL, Warszawa 2005.
 12. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krzysztof Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 05-10-2019 23:04)