SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel2P-ChPCh.zp3-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Zajęcia praktyczne 60 4 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nauczenie studentów metod i zasad pielęgnowania chorych ze schorzeniami chirurgicznymi

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Zakres tematyczny

 1. Pielęgnowanie chorego z różnymi schorzeniami chirurgicznymi.
 2. Opieka nad pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
 3. Opieka nad pacjentem diagnozowanym.
 4. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego.
 5. Postępowanie i opieka pielęgniarska po zabiegach chirurgicznych.
 6. Zadania pielęgniarki w zapobieganiu wczesnym i późnym powikłaniom po zabiegu operacyjnym.
 7. Prowadzenie dokumentacji opieki nad chorym.
 8. Ocena i monitorowanie natężenia bólu – zadania pielęgniarki.

Metody kształcenia

Metoda przypadków i sytuacyjna, pogadanka, instruktaż, pokaz, metoda algorytmiczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta, sformułowaniu diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowaniu opieki pielęgniarskiej. Do zajęć praktycznych w II semestrze przystępuje student, który zaliczył na ocenę pozytywną zajęcia w I semestrze.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0. 

Literatura podstawowa

 1. Wunderle G. L. Debrand- Passard (red.) Pielęgniarstwo operacyjne Elservier Urban &Partner, Wrocław 2010.
 2. Fibak J.: Chirurgia. Repetytorium. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Fibak J, Chirurgia. PZWL, Warszawa 1996,2005.
 4. Murtagh J.: Zabiegi lekarskie. PZWL, Warszawa 2005.
 5. Noszczyk W. (red.): Chirurgia, tom 1 i 2, PZWL, Warszawa 2005.
 6. Walewska E.(red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Kapała w.: Pielegniarstwo w chirurgii. Czelej, Lublin 2006.
 2. Luce- Wunderle G., Debrand- Passard A.(red.): Pielęgniarstwo operacyjne. Elservier Urban   &Partner, Wrocław 2010.
 3. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin 2007.
 4. Budynek M., Nowacki C.: Opatrywanie ran, wiedza i umiejętności. Makmed, Lublin 2008.
 5. Bielecki K., Dziki A. (red.): Proktologia. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Borkowski A.: Urologia. PZWL, Warszawa 2005.
 7. Czernik J. (red.): Chirurgia dziecięca. PZWL, Warszawa2005.
 8. Gaździk T. Sz.: Ortopedia i traumatologia. PZWL, Warszawa 2005.
 9. Kostewicz W.: Chirurgia laparoskopowa. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Maratka Z.: Gastroendoskopia. PZWL, Warszawa 2005.
 11. Strużyna J. (red.): Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach. PZWL, Warszawa 2005.
 12. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 22-08-2020 21:22)