SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Śródroczna praktyka wychowawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Śródroczna praktyka wychowawcza
Kod przedmiotu 03.2-WA-EASMP-ŚrPr-S19
Wydział Wydział Artystyczny
Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach specjalność nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Łuczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

W trakcie praktyki kształtowane są kompetencje opiekuńcze i wychowawcze realizowane w szkole. Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i społecznej stanowią narzędzie do poznania i określenia kompetencji kluczowych u wybranej grupy wiekowej uczniów.
Ponadto, są realizowane zadania dotyczące:

 •  relacji między nauczycielami a uczniami;
 •  w grupach rówieśniczych;
 •  sposobów funkcjonowania i organizacji pracy;
 •  dokumentacji w szkole.

Wymagania wstępne

- Ogólne przygotowanie z zakresu psychologii i pedagogiki. 

- Student posiada podstawową wiedzę:

 • w zakresie psychologicznych podstaw funkcjonowania człowieka w kontekście wychowania i kształcenia;
 • w zakresie rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym, pedagogicznym i społecznym z uwzględnieniem aktywności twórczej.

Zakres tematyczny

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU DOTYCZY:

 • Organizacja  twórczej aktywności  uczniów;
 • Realizacja różnych sposobów integrowania grupy;
 • Zadania opiekuńczo-wychowawcze (normy i zasady wzajemnego współdziałania);
 • Role i funkcje pełnione przez uczestników grupy;
 • Różne zachowania i postawy w domu i szkole (wzajemne relacje);
 • Diagnostyka opiekuńczo - wychowawcza.
 •  Uczeń ze specjalnymi potrzebami.
 •  Zadania rozwojowe. Komunikacja interpersonalna.
 • Oczekiwania społeczne, kompetencje i pełnione role we współczesnym świecie. 
 •  Tradycja a współczesność zachowań w kulturze.
 • Nauczyciel i szkoła w zmieniającym się społeczeństwie.
 •  Niepowodzenia uczniów a proces kształcenia.
 • Współdziałanie z opiekunem praktyk w:
 • Sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa.
 • Prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych.
 • Ponadto:
 • Samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów.
 • Organizowanie pracy uczniów w grupach zadaniowych.
 • Prowadzenie dokumentacji praktyki.
 • Konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyczną.
 • Konsultacje z opiekunem praktyki w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzonych działań.

Metody kształcenia

Metody:

 • problemowo-odtwórcza,
 • problemowo-analityczna,
 • metody podające,
 • poszukujące,
 • waloryzacyjne,
 • operatywne,
 • aktywizujące.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

·      Przygotowanie planów i konspektów zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami terapii dla uczniów wybranej grupy wiekowej.

·      Przygotowanie, przeprowadzenie i omówienie z opiekunem praktyki zrealizowanego materiału (ocena, uwagi, spostrzeżenia, wnioski).

·      Ponadto w ramach praktyki: zorganizowanie i przygotowanie przedstawienia  (grupowo lub indywidualnie), projektu multimedialnego, koncertu, konkursu, gier, itp.

Literatura podstawowa

 1. Red. K. Kaleta, J. Mróz, Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania, ZNP, Kielce 2010.
 2. T. Szlendak, Socjologia rodziny: ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010.
 3. K. Konarzewski, Jak wykonać badania oświatowe: metodologia praktyczna, Warszawa 2000.
 4. M. Partyka, Zdolni, utalentowani, twórcy: poradnik dla pedagogów, psychologów i rodziców, Warszawa 1999.
 5. B. Hornowski, Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych, WSiP, Warszawa 1978.
 6. M. Andrzejewski,  Dziecko a media w praktyce funkcjonowania placówek opiekuńczo wychowawczych. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2004, nr 7, s. 13-28.
 7. B. Passini, Rodzinne domy dziecka w XX wieku. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2008, nr 4, s. 51-58.
 8.  P. Zawadzki, Formy pracy z trudną młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. „Opieka Wychowanie Terapia”, 2007, nr 3-4, s. 26-29.
 9.  Z. Zimiń, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2002, nr 9, s. 43-47.
 10. M. Smulczyk, Przezwyciżenie statusowej determinacji karier szkolnych, W-wa 2019.
 11. U. Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice 2005.

Literatura uzupełniająca

 

 1.       B. Potocka, L. Nowak, Projekty edukacyjne: poradnik dla nauczycieli, Kielce 2002.
 2.       M. Babiuch, Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów, Warszawa 2002.
 3.       H. P. Nolting, Jak zachować porządek w klasie, Gdańsk 2004.
 4.       G. King, Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2003.
 5.        K. Schaeffer, Nauczyciel w szkole – jak przeżyć szkołę, Gdańsk 2008.
 6.       Muzykoterapia Polska, tom I, Nr 3-4, 2002.
 7.       K. Witerska, Dramat na różnych poziomach kształcenia, Łódź 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Łuczak (ostatnia modyfikacja: 17-04-2020 13:47)