SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logika prawnicza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logika prawnicza
Kod przedmiotu 08.1-WX-AdP-LP-K-14_pNadGen984W3
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
  • dr Grzegorz Góralczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nauka zasad poprawnego myślenia, argumentowania, formułowania myśli, a więc umiejętności niezbędnych podczas wykonywania profesji prawnika czy pracownika administracyjnego.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca języka.

Zakres tematyczny

1.    Ogólne wiadomości o logice oraz języku jako systemie znaków

2.    Nazwy: pojęcie, podział, desygnaty, treść i zakres.

3.    Stosunki między zakresami nazw.

4.    Definicje i podział logiczny.

5.    Zdanie w sensie logicznym. 

6.    Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej.

7.   Wnioskowania dedukcyjne

8.   Wnioskowania uprawdopodobniające.

9.  Błędy w argumentacji.

10.  Argumentacja prawnicza (wnioskowania prawnicze, toposy prawnicze).

Metody kształcenia

Ćwiczenia konwersatoryjne, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z kolokwium.

Literatura podstawowa

1. Włodzimierz Gromski, Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Michał Paździora, Maciej Pichlak, Warsztaty prawnicze. Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej.

2. Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna.

Literatura uzupełniająca

1. Andrzej Malinowski, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Logika dla prawników

2. Andrzej Bator, Włodzimierz Gromski, Artur Kozak, Stanisław Kaźmierczyk, Zbigniew Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Góralczyk (ostatnia modyfikacja: 20-04-2020 13:14)