SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Instytucje i prawo Unii Europejskiej
Kod przedmiotu 10.7-WX-AdP-IIPUE-W-14_pNadGenIP78E
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Izabela Gawłowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cele poznawcze przedmiotu:

 • zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE,
 • przekazanie studentom podstawowych informacji na temat struktury UE oraz kompetencji jej organów oraz porządku prawnego UE, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji prawa UE w polskim porządku prawnym.

          Cele dydaktyczne przedmiotu to opanowanie przez studentów następujących zagadnień:

 • charakterystyki źródeł prawa, struktury i zasad funkcjonowania systemu prawnego UE,
 • budowy i reguł funkcjonowania organów UE.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z prawoznawstwa oraz prawa konstytucyjnego.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład

 1. Przebieg procesu integracji europejskiej. 
 2. Geneza i charakter prawny Unii Europejskiej  
 3. Najważniejsze reformy ustrojowe Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. 
 4. Instytucje Unii Europejskiej
  • Parlament Europejski  
  • Rada Europejska         
  • Rada   
  • Komisja Europejska    
  • Trybunał Sprawiedliwości UE
  • Europejski Bank Centralny
  • Trybunał Obrachunkowy                     
 5. Cechy charakterystyczne systemu prawa UE.
 6. Źródła prawa UE.
 7. Tworzenie, stosowanie i kontrola przestrzegania prawa UE.
 8. Ochrona praw jednostki w systemie prawnym UE.

Forma zajęć – ćwiczenia

1. Analiza kompetencji organów UE na wybranych przykładach.

2. Przestrzeganie prawa UE na poziomie krajowym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w sprawie o wydanie orzeczenia prejudycjalnego. 

3. Problem dyskryminacji w prawie UE. 

Metody kształcenia

Wykład multimedialny, wykład problemowy, praca z dokumentami źródłowymi, burza mózgów, debata, rozwiązywanie kazusów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie sporządzenia opinii prawnej lub rozwiązania kazusa (wykład). Weryfikacja przygotowania do ćwiczeń w formie bieżących sprawdzianów wiedzy i oceny aktywności na ćwiczeniach podczas referatów, dyskusji i prac w grupach, rozwiązania kazusów cząstkowych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%).

Literatura podstawowa

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej . Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2015.

2. Barcz J. (red.) Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, wyd. 2, Warszawa 2010.

3. E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, CH Beck 2017.

Literatura uzupełniająca

1. J. Maliszewska-Nieanrtowicz, Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE. Komentarz, CH Beck, 2013.

2. M. Wierzbowski. M. C. H. Hofmann, J. P. Schneider, J. Ziller, ReNEUAL. Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, CH Beck 2015.

3. A. Hauser, Prawo jednostki do sądu europejskiego, CH Beck 2017.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Izabela Gawłowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2020 17:33)