SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawa człowieka i system ich ochrony - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawa człowieka i system ich ochrony
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PZISIO-W-14_pNadGenOKUAQ
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
  • dr Justyna Węgrzyn
  • dr Anna Chodorowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawami i wolnościami  człowieka, możliwością ich ograniczeń, a także z systemami ochrony wolności i praw człowieka zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym. Studenci są zapoznawani z podstawową terminologią w dziedzinie praw człowieka.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Zagadnienia wprowadzające

 2. Krajowy system ochrony praw człowieka

3. Uniwersalny system ochrony praw człowieka

4. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy

5. Ochrona praw człowieka w systemie Unii Europejskiej

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny

Dyskusja 

Praca w grupach 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład –  sprawdzian pisemny (test).

Ćwiczenia – sprawdzian pisemny. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się wynik z kolokwium i aktywność na zajęciach (m.in. praca w grupach, referat fakultatywnie). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu

Literatura podstawowa

M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2012,

B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Zakamycze 2007

Literatura uzupełniająca

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2014;

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010

R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Chodorowska (ostatnia modyfikacja: 21-04-2020 18:58)