SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo cywilne z umowami w administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji
Kod przedmiotu 10.3-WX-AdP-PCZUWA-Ć-14_pNadGen9QHNM
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Sławomir Maciejewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot „Prawo cywilne z umowami w administracji” ma służyć uzyskaniu przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego materialnego. Celem tego przedmiotu jest takie wyposażenie studenta w podstawową aparaturę pojęciową, która umożliwi mu rozumienie wykładów z innych przedmiotów z zakresu prawa cywilnego materialnego. Celem tego przedmiotu jest także przygotowanie studenta do praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, w tym do dokonywania podstawowych czynności prawnych, polegających m.in. na zawieraniu umów. Student powinien uzyskać wiedzę z zakresu omawianej problematyki. Student powinien zapoznać się z aktami prawnymi, orzecznictwem oraz poglądami doktryny do tyczącymi omawianej problematyki. Student powinien uzyskać wiedzę odnośnie wykładni omawianych przepisów prawa oraz nabyć umiejętność ich praktycznego zastosowania przy rozwiązywaniu problemów prawnych.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie.

Zakres tematyczny

Wykład:

Zagadnienia wstępne. Osoby fizyczne i prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Miejsce zamieszkania. Uznanie za zmarłego. Mienie. Czynności prawne. Zawarcie umowy. Forma czynności prawnych. Wady oświadczenia woli. Warunek. Przedstawicielstwo. Pełnomocnictwo. Prokura. Termin. Przedawnienie roszczeń. Własność - treść i wykonywanie własności, nabycie i utrata własności, przeniesienie własności, zasiedzenie. Współwłasność. Ochrona własności. Prawa rzeczowe ograniczone -użytkowanie. Służebności - służebności gruntowe, służebności osobiste, służebność przesyłu. Zastaw. Posiadanie.

Ćwiczenia:

Omówienie zagadnień ogólnych z prawa zobowiązań - przepisy ogólne, wielość dłużników albo wierzycieli, ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań, wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

Omówienie poszczególnych typów umów – umowa sprzedaży,  umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa najmu i dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa pożyczki, umowa ubezpieczenia.

Metody kształcenia

Wykład, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin pisemny w formie testu obejmujący wiedze z wykładów, ćwiczeń  oraz zalecanej literatury.

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie oceny uzyskanej z projektów umów sporządzonych przez studenta oraz jego aktywności  podczas zajęć, tj. poprawność i kultura języka, umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego uzasadniania, a także umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania wniosków (ocen cywilnoprawnych),

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)
  2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2019
  3. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2019
  4. Z. Radwański, J. Panowicz - Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca

  1. Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Warszawa 2012,
  2. A. Brzozowski, W.Kocot,E.Skowrońska-Bocian, Elżbieta, Prawo cywilne: część szczególna, Warszawa 2013,
  3. A. Brzozowski, J.Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania : część ogólna, Warszawa 2016,

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 12:05)