SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Finanse publiczne i prawo finansowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-FPIPF-W-14_pNadGenF1RNI
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i działaniem finansów publicznych, problematyką prawną ich uregulowania, poglądami doktryny, dorobkiem orzecznictwa w sprawach prawnofinansowych. 

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie finansów publicznych, publiczna działalność finansowa, funkcje finansów publicznych
 2. Finanse publiczne w znaczeniu legalnym, środki publiczne, instrumenty rozdysponowania środków publicznych
 3. Państwowy dług publiczny, dług Skarbu Państwa, deficyt budżetowy, deficyt sektora finansów publicznych
 4. Sektor finansów publicznych i jego jednostki
 5. Budżet, wieloletnie plany finansowe, ustawa budżetowa, prowizorium budżetowe,
 6. Zasady budżetowe
 7. Uchwała budżetowa, jej struktura i znaczenie
 8. Klasyfikacja dochodów j.s.t.
 9. Dochody gmin z podatków samorządowych
 10. Pozostałe dochody własne gmin
 11. Dochody zewnętrzne budżetów samorządowych

Ćwiczenia:

 1. Zarządzanie długiem publicznym
 2. Analiza budżetu państwa
 3. Analiza uchwały budżetowej
 4. Procedura budżetowa
 5. Stosowanie ulg w wykonywaniu zobowiązań finansowych
 6. Dochody powiatów i województw 
 7. Kontrola i nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego.
 8. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Metody kształcenia

Wykład klasyczny, rozwiązywanie kazusów, barinstorming 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin i kolokwium z ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej

Literatura podstawowa

 1. Zarys finansów publicznych i prawa podatkowego, pod. red. W. Wójtowicz, wydanie 8, Warszawa 2017,

Literatura uzupełniająca

 1. Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Warszawa 2006
 2. Prawo Finansów Publicznych z kazusami i pytaniami, red. W. Miemiec,   wydanie 2, Warszawa 2020
 3. Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, wydanie 3, Warszawa 2018

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-04-2020 13:37)