SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Porównawcze prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-POK-W-14_pNadGenCHLEX
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Nina Leśniak-Niedbalec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie wiedzy z zakresu podstaw systemów konstytucyjnych współczesnych państw poprzez wykorzystanie metod właściwych dla prawa porównawczego.

Ukazanie determinant oraz podobieństw i różnic systemów prawnych, w tym  podstawowych instytucji ustrojowych w różnych modelach ustrojowych.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw teorii prawa konstytucyjnego oraz polskiego prawa konstytucyjnego.

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie prawa konstytucyjnego, konstytucji, konstytucjonalizmu, porównawczego prawa konstytucyjnego  i komparatystyki konstytucyjnej.
 2. Cel i znaczenie komparatysktyki konstytucyjnej.
 3. Konstytucja a ogólne zasady prawa.
 4. Modele kontroli konstytucyjności prawa.
 5. Konstytucyjne modele ustrojowe.
 6. System rządów  parlamentarno-gabinetowych - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 7. System rządów prezydenckich - Stany Zjednoczone Ameryki.
 8. System rządów semi-prezydenckicj - Republika Francuska.
 9. System rządów kanclerskich - Republika Federalna Niemiec.
 10. System rządów parlamentarnych - Republika Włoska.
 11. System rządów dyrektorialnych - Konfederacja Szwajcarska.
 12. Mieszany system rządów Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie porównawczej.
 13. Teoretyczny model systemu rządów niedemokratycznych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwerstoryjny dla osób szczególnie zainteresowanych problematyką szeroko pojętych  ustrojów państwowych oraz zasadmi organizacji i działania władz publicznych. Charakterystyka wiodącyh modeli ustojowych i systemów konstytucyjnych oraz Analiza rozwiązań ustrojowych występujących w poszczególnych państwach w odniesieniu do analogicznych rozwiąząń polskich. Interpretacja postanowień konstytucji wybranych państw,  analiza orzecznictwa sądów konstytucyjnych tych państw oraz wybranego orzecznictwa sądów europejskich (TSUE, ETPC). 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi.

Praca pisemna (esej) przygotowana w ramach pracy własnej studenta.

Literatura podstawowa

A.Pułło: Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007.

R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. R. Balicki, Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003.
 2. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.
 3. E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992.
 4. L. Garlicki, Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 1985.
 5. E. Gdulewicz, Parlament Republiki Francuskiej, Warszawa 1993.
 6. W. Sokolewicz (red.), Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 1977.
 7. M. Domagała (red.), Konstytucyjne systemy rządów, Warszawa 1997.
 8. A. Ławniczak, Ustroje polityczne państw latynoamerykańskich, Wrocław 2008.
 9. L. Janicki (red.), Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec, Poznań 1986.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-04-2020 15:55)