SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Publiczne prawo gospodarcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-PPG-Ć-14_pNadGen9AXVX
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Posiadanie wiedzy w zakresie podstawowych rozwiązań normatywnych prawa polskiego obowiązujących w obszarze ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki. Nabycie umiejętności w zakresie identyfikowania podstaw prawnych obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach oraz kompetencji administracji publicznej w sferze działalności gospodarczej. Rozumienie podstawowych zasad prawa publicznego oraz sposobów ich aplikacji w analizowaniu zagadnień z zakresu publicznej ingerencji państwa w gospodarkę. Celem jest zaznajomienie studentów z zasadami i regułami publicznoprawnej ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki oraz leżących u jej podstaw praw i mechanizmów ekonomicznych, a także z problematyką prawną zarządu mieniem publicznym.

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Wzajemna zależność między prawem a gospodarką,
 2. Konstytucyjne uwarunkowania działalności gospodarczej,
 3. Podstawowe pojęcia publicznego prawa gospodarczego,
 4. Zasady publicznego prawa gospodarczego,
 5. Źródła publicznego prawa gospodarczego,
 6. Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców,
 7. Wyłączenia z zakres zastosowania przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców,
 8. Ustrój i zadania organów, a także innych jednostek administracji gospodarczej,
 9. Reglamentacja i regulacja działalności gospodarczej,
 10. Kontrola działalności gospodarczej.

 

 

Ćwiczenia:

 1. Podejmowanie, wykonywanie, zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej,
 2. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 3. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP,
 4. Opracowanie projektów aktów normatywnych z zakresu publicznego prawa gospodarczego,
 5. Zasady zarządzania mieniem publicznym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, metoda aktywizująca, analiza źródeł, rozwiązywanie problemów praktycznych. Przygotowanie opinii i analiz prawnych oraz ich prezentacja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin i kolokwium z ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

 

 

Literatura podstawowa

Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2018.

M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

System prawa administracyjnego. Tom 8A, pod red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2018, 

System prawa administracyjnego. Tom 8B, pod red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2018, 

Prawo gospodarcze publiczne. Zarys wykładu, pod red. Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Rafał Krzysztof Blicharz, Warszawa 2017,

Prawo gospodarcze publiczne, Kazimierz Strzyczkowski, Warszawa 2011,

Prawo gospodarcze i handlowe, pod red. Szymon Byczko, Wojciech J. Katner, Warszawa 2018,

Prawo gospodarcze publiczne, red. Andrzej Powałowski, Warszawa 2017,

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, pod red. Cezary Banasiński, Krzysztof Glibowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Warszawa 2017,

Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, pod red. Dariusz Aziewicz, Cezary Banasiński, Warszawa 2018, 

Administracyjne prawo gospodarcze, Borkowski Andrzej, Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kocowski Tadeusz, Szydło Marek, Kieres Leon, Wrocław 2009,

Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, Grzegorz Kozieł, Warszawa 2019,

Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Grzegorz Lubeńczuk, Warszawa 2019, 

Konstytucja biznesu. Komentarz, pod red. Marka Wierzbowskiego, Warszawa 2019. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 22:00)