SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Szczególne prawo administracyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Szczególne prawo administracyjne
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-SPA-Ć-14_pNadGen7LBQE
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Żołnierczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia obejmują zagadnienia regulowane przepisami materialnego prawa administracyjnego. W szczególności dotyczą prawa osobowego obywateli, prawa pomocy społecznej. Student zostanie zaznajomiony z problematyką publicznych praw podmiotowych.

Wymagania wstępne

Zaliczony  wstęp do prawoznawstwa oraz część ogólna  prawa administracyjnego

Zakres tematyczny

Prawo administracyjne – część szczególna (wybrane zagadnienia)

 

Zagadnienia wstępne:

 • Wyodrębnienie części szczególnej prawa administracyjnego.
 • Działy  części szczególnej prawa administracyjnego

Prawo osobowe obywateli:

 • Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa o zmianie imienia i nazwiska
 • Ustawa o dokumentach paszportowych
 • Ustawa o dowodach osobistych
 • Ustawa o ewidencji ludności

Prawo pomocy społecznej:

 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa o Funduszu alimentacyjnym

Administracyjnoprawna reglamentacja wybranych praw i wolności jednostki

 • Dostęp do informacji publicznej
 • Gwarancja wolności sumienia i wyznania
 • Ustawa o bibliotekach
 • Ustawa o muzeach

Administracyjnoprawna reglamentacja w sferze praw rzeczowych:

 • Wybrane zagadnienia prawa budowlanego
 • Wywłaszczenie nieruchomości

Administracyjnoprawny status jednostki:

 • Ustawa o obywatelstwie
 • Prawne formy ochrony cudzoziemca na terytorium Polski

Metody kształcenia

rozwiązywania kazusów w oparciu o przepisy prawa administracyjnego i orzecznictwa.  Dodatkowo każdy student jest zobowiązany do przygotowania pisemnej pracy na zadany przez prowadzącego temat. Student ma obowiązek zaliczenia kolokwium.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie pisemne (dłuższa wypowiedź pisemna z rozwiązywaniem problemów) obejmuje wiedzę z zajęć oraz zalecanej literatury

Literatura podstawowa

 1. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, WK 2019 r.;
 2. M. Miemiec, Materialne prawo administracyjne. WK 2019, ebook;
 3. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne materialne, wyd. 3, WK 2019 r.

Literatura uzupełniająca

 1. J. Rychlik, Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta, C.H. Beck 2018 r.;
 2. J. Ablewicz, E. Rucińska-Sech, Prawo administracyjne materialne. Pytania, kazusy, tablice, testy, C.H. Beck 2018 r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Żołnierczyk (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 11:13)