SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii
Kod przedmiotu 14.4-WX-AdP-PP-W-14_pNadGenEVTV7
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazywana wiedza pozwala poznać studentom zagadnienia psychologii człowieka w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym zarówno w aspekcie pozytywnym jak i zagrożeń.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Psychologia  jako nauka
 2. Mechanizmy wpływu społecznego i główne techniki manipulacji społecznej
 3. Stereotypy i uprzedzenia. Spostrzeganie ludzi i ich zachowań (atrakcujność interpersonalna)
 4. Grupy i procesy w grupie
 5. Teorie agresji - wyznaczniki i kontrola
 6. Stres i radzenie sobie z nim
 7. Wypalenie zawodowe

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca z książką.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna na ocenę.

Literatura podstawowa

 

 1. Aronson, E. Człowiek- Istota Społeczna. Warszawa, PWN 1995.
 2. Cialdini, R. B. Wywieranie Wpływu na Ludzi. Teoria i Praktyka, Gdańska 2001.
 3. Strelau J. (red.) Psychologia Pordęcznik Akademicki. Warszawa.
 4. Wojciszke, B. Psychologia Społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 14-04-2020 12:10)