SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informatyczne w administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informatyczne w administracji
Kod przedmiotu 11.3-WX-AdP-TIWA-L-14_pNadGenPH2Z3
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Przemysław Dulewicz
  • dr Jacek Jędryczkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy o możliwościach wykorzystania ICT w administracji. Student powinien uzyskać wiedzę i umiejętności stosowania metod oraz środków technicznych teleinformatyki w rozwiązywaniu typowych zagadnień praktycznych związanych z pracą zawodową w instytucjach administrujących.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza i umiejętności z technologii informacyjnej z zakresu szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Terminy, pojęcia: Technologia informacyjna a informatyka. TIK (ICT); rola i miejsce TIK w administracji; ochrona własności intelektualnej; system operacyjny; alternatywne systemy operacyjne; komputer i sieć komputerowa; urządzenia peryferyjne;

Bezpieczeństwo danych oraz systemu operacyjnego (kopia bezpieczeństwa systemu operacyjnego; backup danych; dyski sieciowe; włamania do systemu operacyjnego; szyfrowanie danych).

Systemy informatyczne: ePUAP, ZIP; bazy danych: Lex i Legalis; konfiguracja połączenia proxy do łączenia się z zasobami informatycznymi spoza uczelni lub miejsca pracy.

Edytor tekstu Microsoft Word lub LibreOffice Writer – formatowanie dokumentów. Marginesy i orientacja strony, listy wypunktowane i numerowane, nagłówki i stopki, podział tekstu na kolumny, tworzenie i formatowanie tabel, wstawianie i formatowanie obiektów graficznych, sprawdzanie pisowni i gramatyki w dokumencie, wykorzystywanie słownika synonimów, edytor równań matematycznych; style, automatyczny spis treści, automatyczne podpisywanie rysunków i tabel, style nagłówków.

Arkusz kalkulacyjny – Microsoft Excel lub LibreOffice Calc. Tworzenie i formatowanie arkuszy danych, sortowanie, tworzenie i kopiowanie funkcji, podstawowe obliczenia, formatowanie wykresów; rejestracja makr; tworzenie formularzy. Formularz jako elektroniczny test lub ankieta. Arkusze sieciowe – import danych z wielu arkuszy, kwerenda sieci Web (automatyczny import danych z Internetu), sumy częściowe, tabela przestawna, filtrowanie, wykresy. Dokumenty Google (w tym formularze - ankiety i testy sieciowe).

Multimedia: grafika i dźwięk, film. Grafika – typy plików graficznych, konwersja. Fotografia cyfrowa, programy do edycji zdjęć, skanery i skanowanie. Dźwięk – rejestracja dźwięku z różnych źródeł, obróbka dźwięku, konwersja plików dźwiękowych. Film - nagrywanie i montaż filmów. Osadzanie multimediów w prezentacji i na stronie internetowej.

Internet: tworzenie stron WWW (CMS); aplikacje w chmurze; Dokumenty Google lub Microsoft OneDrive oraz Dropbox. Projekt witryny internetowej oraz jej wykonanie. Narzędzia Google Analytics.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, pokaz, demonstracja, praca z książką, samodzielne korzystanie z multimedialnych kursów online (blended learning oraz e-learning), metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wiedza teoretyczna zdobywana podczas zajęć oraz samodzielnej pracy z książką oraz kursem online będzie sprawdzana z zastosowaniem testów z progami punktowymi (pytania zamknięte i otwarte). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów. Umiejętności praktyczne, np. korzystanie z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego itp. będą weryfikowane na podstawie oceny jakości prac – sprawdzian z progami punktowymi. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów. Weryfikacja kompetencji społecznych odbywa się na podstawie analizy realizowanych samodzielnie projektów (prezentacje multimedialne oraz strony internetowe) z zastosowaniem progów punktowych.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów.

Zaliczenie z laboratoriów: zaliczenie wszystkich podlegających ocenie kolokwiów oraz zadań i prac.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

Jędryczkowski J., Materiały online: http://staff.uz.zgora.pl/jjedrycz//przedmioty.htmlhttp://staff.uz.zgora.pl/jjedrycz//elearning.html , https://www.youtube.com/c/JJKursy

J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów : szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

A. Rokicka-Broniatowska., Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa 2002

Uwagi

Platforma e-learningowa, kurs z materiałami dydaktycznymi, listami zadań oraz wymaganiami jest dostępny na stronie: https://staff.uz.zgora.pl/jjedrycz/przedmioty.html po wybraniu nazwy przedmiotu wraz z numerem grupy.


Zmodyfikowane przez dr Jacek Jędryczkowski (ostatnia modyfikacja: 17-04-2020 21:33)