SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ustrój i zadania samorządu terytorialnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ustrój i zadania samorządu terytorialnego
Kod przedmiotu 14.1-WX-AdP-UIZST-K-14_pNadGenACXKG
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Feja-Paszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.

Zakres tematyczny

 1. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce w świetle regulacji konstytucyjnych i ustawowych. Problematyka podmiotów „szczególnych”.
 2. Pojęcie wspólnoty samorządowej, lokalnej wspólnoty samorządowej, regionalnej wspólnoty samorządowej. Członkostwo we wspólnocie samorządowej i jego konsekwencje prawne.
 3. Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego i jej sądowa ochrona.
 4. Statut jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Terytorium jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego – model prawny.
 6. Jednostki pomocnicze gminy – charakterystyka. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie. Statut jednostki pomocniczej gminy.
 7. Zakres działania i zadania jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Organy jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Mechanizmy partycypacji obywatelskiej w samorządzie terytorialnym: referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami, budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
 10. Akty prawa miejscowego.
 11. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
 12. Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego.

 

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, połączone z aktywizacją studentów.

Konwersatorium: analiza aktów normatywnych i orzecznictwa z dyskusją, praca w grupach, studium przypadku, praca pisemna (esej) lub sprawdzian.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin pisemny (pytania otwarte, testowe lub mieszane).

Konwersatorium – ocena aktywności na zajęciach, prac studyjnych, pracy pisemnej.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. K. Grobicka-Madej, L. Mażewski, K. Pawlik, A. Sobolewska, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Infor PL SA, 2018.
 2. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, C. H. Beck, 2014.
 3. Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1 Ustrój, red. nauk. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Diffin, Warszawa 2010.
 4. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis 2009;
 5. W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. A. Feja-Paszkiewicz, Struktura samorządu terytorialnego – model przyjęty w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r i jego realizacja, [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
 2. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. nauk. B. Dolnicki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 3. A. Feja-Paszkiewicz, Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – wybrane problemy, „Przegląd Prawa i Administracji” 2010, t. LXXXIII.
 4. J. P. Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004.
 5. W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Feja-Paszkiewicz (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 11:51)