SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawa ochrony środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawa ochrony środowiska
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PROŚ-W-14_pNadGenM0KO3
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu przepisów ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.

 

Wymagania wstępne

Zdany egzamin z prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Zakres tematyczny

Wykład

1. Konstytucyjne uwarunkowania ochrony środowiska

2. Pojęcie, umiejscowienie prawa ochrony środowiska w systemie prawa, zakres tematyczny ustawy POŚ

3.  Ustawowe zasady prawa ochrony środowiska

4. Odpowiedzialność za naruszenie ochrony środowiska

5. Organizacja administracji ochrony środowiska

6. Prawnofinansowe środki ochrony środowiska

Konwersatoria

1. Pojęcie i źródła prawa ochrony środowiska w Polsce.

2. Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska.

3. Prawna problematyka informacji o środowisku i jego ochronie.

4. Prawne gwarancje udziału społeczeństwa w realizacji celów ochrony środowiska.

5. Prawna problematyka tzw. ocen oddziaływania na środowisko (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, ocen oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć oraz ocen oddziaływania na obszary Natura 2000).

6. Gospodarowanie zasobami środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ‘prawa ochrony przyrody’.

7. Prawna problematyka tzw. immisji środowiskowych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej tzw. sektorowych pozwoleń ekologicznych, pozwolenia zintegrowanego, handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych)

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja problemowa, rozwiązywanie kazusów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin i kolokwium w formie pisemnej lub ustnej

 

Literatura podstawowa

1. M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.

2. J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2010.

3. J. Ciechanowicz – McLean, Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

1. M. Górski, Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, Poznań 2009.

2. J. Ciechanowicz – McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009.

3. J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Wrocław 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Rafał Bucholski (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 15:07)